Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH PORTALU YOUNGPRO.PL - PORTAL MŁODYCH PROFESJONALISTÓW WOBEC PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) ("Ustawa") ustala się niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej "Regulaminem") mający zastosowanie do podmiotów instytucjonalnych:

 • pracodawców,
 • firm szkoleniowych,
 • biur karier,
 • wyższych uczelni.

Niezależnie od niniejszego regulaminu do osób fizycznych nienależących do kategorii podmiotów instytucjonalnych stosuje się postanowienia regulaminu świadczenia usług wobec osób fizycznych.

2. Niniejszy Regulamin określa:

 • prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
 • zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną, firm szkoleniowych.

3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.

4. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

§ 2 DEFINICJE

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
Usługodawca (Administrator) – Extremum sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Grunwaldzka 224 D/19, 60-166 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – dla Nowego Miasta i Wildy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000345582, o kapitale zakładowym 5000,00zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-236-84-16.
Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
Portal – Portal internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem http//www.youngpro.pl w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi.
Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676).
Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika.
Hasło - ciąg znaków służących do identyfikacji użytkownika, ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do sklepu internetowego lub profilu przez Użytkowników.
Rejestracja - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego usługodawcy danych niezbędnych do realizacji usługi internetowej.
Newsletter - wiadomości przesyłane drogą elektroniczną, które zwierają wyodrębnioną część informacyjną oraz mogą zawierać informacje o ofercie specjalnej i/lub promocjach; To cyklicznie wysyłana wiadomość e-mail do wszystkich użytkowników portalu. Mają one formę czystego tekstu wraz z linkami. Informuje o zmianach na portalu, nowych kursach, artykułach, testach. Linki prowadzące do odpowiednich stron są unikalne, połączone do narzędzi statystycznych.
Mailing- forma reklamowa łącząca tekst, grafikę i hiperłącza. Wysyłana jest w formie HTML. Każdy mailing zawiera pusty piksel, którego wyświetlenie zliczane jest przez program do statystyk. Każdy link jest podłączony do programu do zliczania statystyk.
Cookies - pliki "cookies" to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Portalu, w celu zachowania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Portalu. Brak obsługi plików "cookies" przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności uczestnictwa w Portalu, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików "cookies".
Epłatności – system płatności elektronicznej zewnętrznego dostawcy. Bezpieczeństwo transakcji zapewnia zewnętrzny właściciel systemu.
Płatności SMS – system płatności elektronicznej oparty o usługę SMS Premium zewnętrznego dostawcy. Bezpieczeństwo transakcji zapewnia zewnętrzny właściciel systemu.

§ 3 CELE PORTALU

Portal jest platformą e-learingową połączoną z systemem rekrutacyjnym opartym o e-CV i ranking studentów. Na portalu dodatkowo istnieje system przekazywania newsów i informacji. Portal skierowany jest do studentów, pracodawców, firm szkoleniowych oraz uczelni i biur karier. Pracodawcy będą mogą zamieszczać ogłoszenia o pracę, staż, praktykę, dodawać informacje o swojej branży w postaci e-learningu oraz reklamować się jako pracodawca poprzez strony wizytówki. Firmy szkoleniowe mogą prowadzić kursy e-learningowe, prowadzić rekrutacje na kursy stacjonarne oraz reklamować się poprzez stronę wizytówkę.

Biura karier mogą prowadzić wizytówkę reklamującą uczelnię jako podmiotu aktywnie działającego na rzecz rozwoju zawodowego, umieszczać i wysyłać tylko swoim studentom propozycje praktyk, staży i pracy, jako kolejny kanał komunikacji, a także prowadzić doradztwo zawodowe. Uczelnie mogą reklamować swoją jednostkę poprzez wizytówkę.

§ 4 FUNKCJONALNOŚCI PORTALU

W portalu przewidziane są następujące funkcjonalności:

 • funkcjonalności bezpośrednie,
 • funkcjonalności pośrednie.

1. Funkcjonalności bezpośrednie:

1.1.Funkcjonalności dotyczące pracodawców:

 • tworzenie wizytówki pracodawcy w formie miniserwisu,
 • dostęp do bazy e-CV (informacja o kandydatach) w ilości określonej w pakiecie,
 • ranking kandydatów z wyszukiwarką (system ratingowy, dzięki któremu kwalifikacje użytkowników przeliczane są na punkty), stanowiący narzędzie do preselekcji kandydatów.

Pracodawca ma możliwość samodzielnego doboru kryteriów rankingu, dostosowując elementy systemu ratingowego do potrzeb stanowiska czy firmy:

 • ogłoszenia o pracę, staż, praktykę,
 • etesty pozwalające na dodatkową preselekcję kandydatów w ogłoszeniu o pracę,
 • Application Tracking System (przypisywanie kandydatom odpowiednich statusów, porządkowanie wg kategorii, porównywanie kandydatów i wydruki do papierowych wersji).

1.2. Funkcjonalności dotyczące uczelni:

 • przedstawienie oferty i możliwości uczelni (tworzenie wizytówek przedstawiających najważniejsze informacje lub budowanie serwisów interaktywnych dla studentów). Umożliwienie dostarczania studentowi informacji o możliwościach uczelni – jak np. działalność biura karier, organizacji studenckich, szkoleń, konferencji naukowych,
 • narzędzia statystyczne ( generowanie informacji statystycznych o studentach, tworzenie ankiet i wysyłanie ich na skrzynki odbiorcze studentów),
 • komunikacja masowa na skrzynki wewnętrzne studentów uczelni.

1.3. Funkcjonalności dotyczące Biur Karier:

 • wizytówka biura karier (dostępnej bezpośrednio ze strony głównej studenta),
 • ogłoszenia o praktyki, staż, pracę od pracodawców, którzy zwrócili się do biura karier o pomoc w rekrutacji. Narzędzie pozwala, by ogłoszenie było widoczne tylko dla studentów danej uczelni,
 • narzędzia statystyczne precyzyjne budowanie obrazu statystycznego studenta uczelni.

2. Funkcjonalności pośrednie:

2.1. Funkcjonalności dotyczące pracodawców:

 • reklama i promocja (wysyłanie mailingu na skrzynki zewnętrzne użytkowników czy docieranie z przekazem reklamowym na portalu),
 • employer branding – kreowanie wizerunku pracodawcy:
  • wizytówki pracodawcy - stworzenie serwisów z dowolną ilością podstron prezentujących firmę,
  • identyfikacja graficzna w ogłoszeniach o pracę,
  • platforma elearningowa zaprojektowana wg światowego standardu SCORM pozwala na dowolne rozszerzanie oferty szkoleń. Pracodawca ma możliwość odpłatnego umieszczenia na niej dowolnych szkoleń z zakresu związanego z rozwojem zawodowym,
  • artykuły i porady – zamówione odpłatnie, unikalne materiały redakcyjne,
  • akcje wizerunkowe i badania marketingowe (szerokie możliwości przeprowadzania konkursów i ankiet wśród użytkowników,
 • komunikacja masowa na skrzynki wewnętrzne studentów uczelni.

2.2. Funkcjonalności dotyczące Uczelni:

 • komunikacja ze studentami dotarcie np. z wiadomością o odwołanych zajęciach albo z regularnym newsletterem bezpośrednio do skrzynki odbiorczej studenta, precyzyjne dobieranie grupy docelowej,
 • reklama i promocja,
 • Studia podyplomowe, MBA, drugi kierunek, szkolenia, doktorat, koła naukowe, organizacje studenckie.

2.3. Funkcjonalności dotyczące Biur Karier:

 • porady i wskazówki
  Artykuły, analizy i opracowania czy newslettery publikowane na portalu, wizytówce lub wysyłane na skrzynki odbiorcze studentów uczelni mogą uwzględniać charakter uczelni i specyfikę kształcenia, które prowadzą.
 • odpowiadanie na zapytania
  Pracownik biura karier może wykorzystać portal do bezpośredniej komunikacji ze swoimi studentami.

§ 5 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi odpłatnie lub nieodpłatnie dostęp do wszystkich funkcjonalności portalu.

2. Usługi świadczone przez użytkownika będą:

 • na rzecz uczelni państwowych bezpłatne,
 • na rzecz uczelni niepublicznych płatne,
 • na rzecz pracodawcy płatne.

3. Rodzaj usług świadczonych na rzecz poszczególnych podmiotów uzależniony jest od wykupionego pakietu ustalonego w formularzu zamówienia lub umowie handlowej.

4. Cenę pakietu zakupionego przez poszczególne podmioty określa umowa handlowa lub formularz zamówienia.

5. Płatność odbywa się poprzez system E-płatności lub Płatności SMS lub bezpośredni przelew na konto Extremum sp. z o.o.

6. Dla każdej z grup użytkowników Usługodawca raz w miesiącu wysyła Użytkownikom Newsletter.

7. Usługodawca może wysyłać Mailingi, w ilości uzależnionej od zamówień przez podmioty zewnętrzne.

8. Szczegółowe informacje o zakresie danej usługi bądź rodzaju udostępnionych materiałów jak również informacje o ewentualnych ograniczeniach umieszczane są bezpośrednio przy każdej usłudze.

§ 6 TECHNICZNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG I KORZYSTANIA Z PORTALU

1. Techniczne warunki korzystania z Portalu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Portalu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.

2. Do korzystania z usług Portalu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, aktywnej skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML).

3. Strony internetowe Portalu działają w oparciu o technologię plików "cookies".

4. W przypadku jakichkolwiek problemów, bądź wystąpienia procesów niezgodnych z zamierzeniami, użytkownik może skontaktować się z administratorem Portalu. Administrator podejmie odpowiednie kroki w kierunku umożliwienia użytkownikowi realizacji zamówień, oraz prawidłowego korzystania z Portalu i udziału w procesach.

§ 7 REJESTRACJA

1. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą:

 • podpisania umowy handlowej bądź formularza zamówienia z Usługodawcą,
 • prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Portalu,
 • zaakceptowania Regulaminu i przystąpienia do korzystania z konkretnych usług.

2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny lub przystępując do korzystania z usług po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu oświadcza, że:

 • podane w formularzu dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy,
 • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

§ 8 KONTO

1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Portalu unikalne konto Użytkownika.

2. Usługodawca może odmówić utworzenia konta, a utworzone już konto w każdej chwili usunąć jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że podane dane są sprzeczne ze stanem faktycznym, prawem, dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

3. Podczas rejestracji każdego konta wymagane jest podanie prawdziwego adresu e-mail Użytkownika.

4. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

§ 9 RODZAJE KONT PORTALU

1. Oprócz konta Użytkownika na portalu znajdują się inne rodzaje kont objęte osobnym regulaminem:

 • konto Studenta,
 • konto Użytkownika Pracodawcy,
 • konto Użytkownika Szkoleniowca,
 • konto Użytkownika Uczelni,
 • konto Organizacji studenckiej.

§ 10 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik powinien każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z usług zapoznać się z Regulaminem.

2. Użytkownik ma prawo w każdej chwili, po uprzednim zalogowaniu na stronie Portalu dodawać, usuwać bądź modyfikować dane umieszczone przez siebie na swoim Profilu.

3. Użytkownik jest zobowiązany podawać prawdziwe dane o sobie.

4. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Portalu, w szczególności przepisów ustawy przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Użytkownik ma prawo składać reklamacje związane z wykonywaniem przez Usługodawcy usług. Reklamację składa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6. Użytkownik nie może umieszczać w swoim Profilu informacji, które:

 • zawierają treści pornograficzne,
 • są niezgodne z prawem,
 • są niezgodne z dobrymi obyczajami lub zasadami etyki bądź rażąco godzą w interesy Usługodawcy,
 • naruszają prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, a także prawo do wizerunku innych osób,
 • są nieprawdziwe.

7. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną komukolwiek szkodę i krzywdę.

8. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Portalu w celach komercyjnych.

9. Użytkownik jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować Usługodawcy o naruszeniu przez innych Użytkowników przepisów prawa lub Regulaminu.

10. Użytkownik jest zobowiązany do nienaruszenia praw własności intelektualnej Usługodawcy.

§ 11 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca dołoży wszelkich możliwych starań, aby zapewnić jak najwyższą jakość, wartość informacyjną i skuteczność Portalu oraz aby Portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednak w żaden sposób nie gwarantuje takiej jakości, skuteczności i ciągłości.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Portalu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Usługodawcą. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny, oraz do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami.

3. Usługodawca nie ponosi też odpowiedzialności za:

 • skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika,
 • zawartość innych stron internetowych, które są połączone z Portalem za pomocą odnośników (linków); szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Portalu,
 • problemy w funkcjonowaniu Portalu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Portalu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez podmioty trzecie,
 • korzystanie z Portalu przez Użytkowników niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, dysfunkcją sieci Internet lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.

4. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Portalu przez Użytkowników, oraz za ich rzetelność i autentyczność.
Usługodawca nie jest w żadnym przypadku odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę będącą następstwem korzystania z informacji zawartych w Portalu.

5. Usługodawca nie gwarantuje otrzymania przez użytkownika zatrudnienia i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Użytkownika zatrudnienia mimo odbycia organizowanych przez Portal szkoleń oraz zastosowania się do propagowanych postaw.

6. Usługodawca nie ponosi też odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwie funkcjonujących stron Portalu ani za komentarze i wypowiedzi użytkowników Portalu oraz informacje zawarte na stronach WWW reklamodawców lub w innych miejscach w Internecie, do których zamieszczono odnośniki.

7. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w udostępnianiu Portalu wynikające z przyczyn niezależnych od niego i za jakiekolwiek szkody, w tym też pośrednie wynikające z przerwy w funkcjonowaniu Portalu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub czynnikami niezależnymi od Usługodawcy.

§ 12 ZASTRZEŻENIA USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Portalu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Portalu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu w celu jego modernizacji ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

4. W maksymalnie szerokim zakresie, jak na to pozwalają przepisy prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników ani wobec osób trzecich z tytułu pośredniej lub bezpośredniej straty lub szkody i z tytułu utraty danych, bez względu na przyczynę (wynikłą z zaniedbania lub złamania niniejszego Regulaminu lub w inny sposób).

5. Zabronione jest bez zgody Usługodawca kopiowanie całości lub części zawartości Portalu, szkoleń i kursów w nim udostępnianych, zmienianie struktury, lub innego modyfikowania, a także udostępniania innym osobom w sposób naruszający porządek prawny.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez podania przyczyny. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeżeli tylko korzysta w jakikolwiek sposób z Portalu, będąc jego użytkownikiem. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją warunków podanych w regulaminie. W przypadku braku akceptacji regulaminu, użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu. W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i braku akceptacji regulaminu, użytkownik powinien powiadomić o tym Administratora Portalu.

§ 13 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ORAZ ŚRODKI TECHNICZNE DOSTĘPNE UŻYTKOWNIKOM W CELU ICH ZMINIMALIZOWANIA

1. Konie trojańskie - specjalne programy ukryte wewnątrz innych programów, mające na celu umożliwienie uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika. Koń trojański może udawać wygaszacz ekranu, grę lub każde inne pozornie pożyteczne, nieszkodliwe oprogramowanie. Nieświadomy użytkownik samodzielnie uruchamia program, najczęściej otrzymany pocztą elektroniczną od nieprzyjaznego mu nadawcy.

 • Ochroną przed końmi trojańskimi jest ostrożne traktowanie oprogramowania otrzymanego z niepewnych źródeł - nieznanych nadawców lub stron WWW.
 • Istnieje oprogramowanie chroniące przed końmi trojańskimi rozpowszechnianymi przy pomocy poczty elektronicznej, informujące o zagrożeniach w konkretnych wiadomościach, rozbrajając potencjalnie niebezpieczne załączniki i wskazując sposoby bezpiecznego ich otwierania.

2. Wirusy - programy, których głównym celem jest powielanie się i rozpowszechnianie. Obecnie do tego celu najczęściej używana jest poczta elektroniczna. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Odbiorcy w pierwszej chwili trudno zidentyfikować zarażony komputer. Oprócz rozmnażania się wirusy najczęściej wykazują także typowo destrukcyjne zachowania, na przykład kasują pliki lub uszkadzają system na zarażonym komputerze. Wirusy mogą także zarażać inne programy znalezione w systemie doklejając do nich swój kod.

 • Nie mając pewności co do personaliów prawdziwego nadawcy nie należy odpowiadać na takie wiadomości, gdyż dodatkowo potęguje to obciążenie sieci generowane przez działalność wirusów.
 • Najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia się przed wirusami jest używanie bezpiecznego programu skonfigurowanego w sposób uniemożliwiający działanie wirusów (np. wyłączenie makr pakietu Microsoft Office, języka JavaScript i Visual Basic). Ochronę przed wirusami zapewnia także specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym jak i na komputerze użytkownika. Tzw. skanery antywirusowe wykrywają wirusy porównując treść wiadomości z aktualizowaną bazą znanych wirusów. W razie podejrzenia infekcji nie dopuszczają do ich dalszego rozpowszechniania, neutralizują niebezpieczne załączniki i/lub informują użytkownika o potencjalnym zagrożeniu.

3. Spam - niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Najczęściej są nimi przypadkowe osoby nieznające nadawcy i nie zainteresowane wiadomościami od niego, a nawet otwarcie wyrażające swoje niezadowolenie z faktu otrzymywania niechcianej korespondencji tego typu. W przesyłce znajdować się mogą informacje o promocjach, oferty usług internetowych lub sposoby na "zarabianie przez Internet" - w rzeczywistości treść wiadomości nie jest istotna. Do spamu zalicza się także wszystkie łańcuszki oraz nieprawdziwe ostrzeżenia, np. przed wirusami. Adresy użytkowników spamerzy uzyskują głównie ze stron WWW i list dyskusyjnych.

§ 14 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres:
Extremum sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Grunwaldzka 224 D/19, 60-166 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@youngpro.pl

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 • oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail,
 • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. O ich rezultacie Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

5. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji w w/w terminie będzie niemożliwe Usługodawca powiadomi o tym fakcie Użytkownika podając przyczynę opóźnienia i przypuszczalny czas odpowiedzi.

6. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych wyżej.

§ 15 ZMIANY REGULAMINU

Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania. W przypadku odmowy akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym Administratora.

§ 16 ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą podpisania umowy handlowej oraz rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika. Rozpoczęciem korzystania z usługi w przypadku usług dostępnych po rejestracji jest zalogowanie. Dla usług dostępnych bez konieczności zarejestrowania lub logowania rozpoczęciem korzystania z nich jest wejście na stronę.

2. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez usunięcie swojego konta z Portalu.

3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i zaprzestać świadczenia Usługi w następujących przypadkach:

 • naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
 • umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
 • wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
 • usunięcia przez Użytkownika konta e-mail, na które przesyłane były usługi,
 • wygaśnięcia umowy handlowej z Użytkownikiem.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wskutek naruszenia Regulaminu.

§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.

2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej kontakt@youngpro.pl.