Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Wizytówka

PwC

http://www.pwc.pl/kariera »

Twój rozwój – 100% inwestycja!W PwC inwestujemy w Ciebie 100%. Dlatego możesz liczyć na ścieżkę rozwoju zawodowego połączoną z coachingiem, który stanowi narzędzie ułatwiające dotarcie do indywidualnego potencjału oraz wzmocnienie jego rozwoju. Podejście to jest wspierane przez bieżący i konstruktywny system ocen oraz regularne przekazywanie informacji zwrotnej.

Ścieżka kariery, jaką masz przed sobą w PwC, może być dla Ciebie źródłem inspiracji i dużej satysfakcji. W firmie wyróżniamy sześć podstawowych stanowisk w ścieżce kariery od Konsultanta do Partnera.

Konsultant
Konsultantami zostają absolwenci uczelni wyższych, a także osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym. Na tym stanowisku uczestniczy się w pracach audytorskich i doradczych wykonując powierzane czynności zgodnie ze wskazówkami starszych konsultantów. Jest to czas, kiedy poznaje się odpowiednie narzędzia i metodologię.

Starszy konsultant
Starsi konsultanci to pracownicy między 3 i 6 rokiem kariery w firmie. Oprócz obowiązków merytorycznych, pełnią oni również role osoby koordynującej pracę zespołu zaangażowanego w dany projekt.

Menedżer
Menedżerem może zostać osoba po około 5 - 6 latach pracy, która zdobyła już odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Na co dzień menedżer nadzoruje projekty oraz zarządza pracą zespołów w danej grupie branżowej w ramach powierzonego mu portfolio klientów.

Starszy menedżer
Starszy menedżer posiada 7 – 9 letnie doświadczenie zawodowe i odpowiada za szerokie grono klientów. Powierzane mu projekty są bardziej skomplikowane. W codziennej pracy zarządza również działaniem większej liczby osób wchodzących w skład zespołów projektowych.

Dyrektor
Stanowisko dyrektora piastują osoby posiadające 9 – 10 letnie doświadczenie zawodowe. Do ich głównych zadań zaliczamy planowanie strategii rozwoju w ramach danego portfolio klientów. Dyrektor identyfikuje nowe możliwości rozwoju usług naszej firmy, a także reprezentuje firmę w kontaktach ze strategicznymi klientami w ramach danych grup branżowych.

Partner
Partnerem PwC można zostać po około 10 latach pracy w firmie. Partnerzy są odpowiedzialni za podejmowanie strategicznych decyzji, planowanie budżetu i realizację celów finansowych firmy. Partnerzy zajmują się również rozpoznawaniem nowych możliwości rozwoju biznesu, a w szczególności pozyskiwaniem klientów

Wielu naszych obecnych pracowników rozpoczęło swoją ścieżkę kariery od stanowiska praktykanta. 


Nieodłączną częścią rozwoju w PwC są szkolenia. Konsultanci rozpoczynający pracę w PwC odbywają szkolenia wprowadzające w strukturę firmy i charakter jej działalności, podstawy zagadnień związanych z działem, do którego zaaplikowali. Przy tym, w zależności od linii serwisowej, w której pracują, mają sposobność rozwijać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności między innymi w Programach Rozwojowych, którymi w pierwszych latach pracy są:
  • Tax Academy
  • Assurance Core Curriculum
  • Advisory Training Camps

Wszystkich pracowników PwC każdego szczebla i działu obejmuje plan szkoleniowy PwC, który pomaga rozwinąć kompetencje dobrane odpowiednio do doświadczenia i potrzeb szkoleń biznesowych, technicznych oraz profesjonalnych kwalifikacji zawodowych.


Firma wspiera w uzyskaniu uprawnień, m.in. Biegłego Rewidenta, Radcy Prawnego lub Doradcy Podatkowego, a także certyfikatów ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), FRM (Financial Risk Manager), CIA (The Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information Systems Auditor), PMP (Project Management Professional) lub CIMA (Chartered Management Accountants).

Zainteresowani mogą wyjechać, w ramach programu Global Mobility i EPIC, do pracy w zagranicznych biurach PwC.