Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Wizytówka

ATA-TECHNIK

http://www.ata-technik.com.pl »
Branża:Budownictwo/Geodezja
Wielkość firmy: korporacja (>250 pracowników)
Rok założenia:1986

Praktyki i staże:

Rekrutacje na praktyki: nie
Rekrutacje na staże: nie

ATA –TECHNIK Sp. Jawna jest średniej wielkości przedsiębiorstwem działającym w branży budowlanej. Siedzibą firmy jest Budzyń w powiecie Chodzieskim w środkowej Wielkopolsce. Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w 1986 roku świadczeniem usług sprzętem budowlanym. Obecne jego oblicze ukształtowało się w 1990 roku wraz z powstaniem Przedsiębiorstwa Gramowscy ATA -TECHNIK Spółka Cywilna. Nieustanny rozwój przedsiębiorstwa spowodował konieczność zmiany formy organizacyjno - prawnej przedsiębiorstwa. W 1998 roku spółka została wpisana do rejestru handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA -TECHNIK Spółka Jawna. Firma ATA-TECHNIK jest przedsiębiorstwem prywatnym, którego właścicielami,
a zarazem jedynymi wspólnikami są: Pan / Pani Maciej, Lucyna i Wiesław Gramowscy, zaś jego prokurentem a zarazem Dyrektorem Pan Krzysztof Karwowski. Zmiana formy własności Przedsiębiorstwa nie spowodowała utraty bogatych doświadczeń załogi i kadry kierowniczej a jedynie wzmocniła dyscyplinę organizacyjno – techniczną.

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa są usługi budowlane w zakresie - generalnego wykonawstwa wszelkich robót inżynieryjnych, budowy stacji redukcyjno-pomiarowych gazu i gazociągów średniego i niskiego ciśnienia z rur PE, kompleksowej realizacji obiektów oczyszczania ścieków (projektowanie - budowa – rozruch - serwis), budowy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, kompleksowej realizacji ekologicznych kotłowni na paliwo gazowe (projekt – montaż – uruchomienie – serwis), wykonawstwa instalacji gazowych i cieplnych w obiektach mieszkalnych i przemysłowych, kompleksowej realizacji hal przemysłowo – magazynowych i obiektów oświatowych, budowy i renowacji wałów przeciwpowodziowych.

W gronie odbiorców usług przedsiębiorstwa zdecydowaną większość stanowią jednostki samorządu terytorialnego – gminy i miasta. Inwestycje te realizowane
są w ramach i na zasadach ustawy o zamówieniach publicznych. Przedsiębiorstwo realizowało również inwestycje współfinansowane z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW), Banku Światowego, a także inwestycje finansowane z Funduszu Ochrony Środowiska oraz środków unijnego funduszu SAPARD, PHARE a obecnie z FUNDUSZU SÓJNOŚCI i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego W
RPO 2007 – 2013 Priorytet III Środowisko Przyrodnicze.
W poszukiwaniu nowych rynków pracy, ATA -TECHNIK rozwija swą działalność na terenie całego kraju, zarówno w niewielkich wsiach jak i dużych miastach.

Kilkunastoletnia działalność przedsiębiorstwa to okres niezwykle intensywnego rozwoju firmy. W chwili obecnej przedsiębiorstwo zatrudnia wykwalifikowaną kadrę blisko 250 pracowników, dzięki której może realizować kompleksowo zlecane zadania poczynając od fazy projektowo – przygotowawczej, wykonawczej, na obsłudze serwisowej kończąc. ATA-TECHNIK w latach 1999 – 2009 sukcesywnie zwiększało poziom przychodów z działalności budowlanej z 12,84 mln. złotych
do 93,5 mln. zł., wzmacniało potencjał kadrowy i sprzętowy, przez cały okres zachowując pozytywny wynik finansowy na działalności, co potwierdzają liczne wyróżnienia, zdobyte na szczeblu regionalnym i krajowym.

Wieloletnia działalność przedsiębiorstwa wyraża się kilkudziesięcioma zrealizowanymi obiektami, które znacząco poprawiają stan środowiska i zyskały bardzo wysoką ocenę inwestorów, czego przykładem może być:

 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Częstochowie. Kontrakt Nr 2002/PL/16/P/PE/035-02. Zakres obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
  o długości ca 59,2 km, 19-tu przepompowni ścieków sanitarnych i kolektorów tłocznych o łącznej długości ca 11,3 km w dzielnicach: Błeszno, Gnaszyn-Kawodrza Grabówka, Kiedrzyn, Kuźnica, Mirów, Stradom-Zawodzie i Wypalanki miasta Częstochowa. Należy dodać, że Inwestycja ta brała udział w konkursie „Lider Eko - Inwestycji” – III edycja pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków o przepust. Qśr = 3000 m3/d w Nowym Mieście Lubawskim.

 • Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny - etap I (z wyłączeniem aktualnie realizowanego etapu Ia obejmującego budowę stacji próżniowo – pompowej, odcinka VS-1-I kanalizacji podciśnieniowej oraz odcinka tłocznego i grawitacyjnego do istniejącej sieci kanalizacji miejskiej)
  w zwartej zabudowie miejskiej.

 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Wieleń przy ul. Jaryńskiej o przepustowości dobowej Q=1000 m3/d.
  z zadaniem odbioru ścieków z miasta i gminy Wieleń. W zakres zamówienia wchodzi również budowa kolektora przesyłowego wraz z przepompownią
  z likwidowanej oczyszczalni ścieków przy ul. Międzyleskiej.
  (Zdjęcie nr 2).

 • Gdański projekt wodno-ściekowy - Kontrakt Nr 6.1 Część 4 - Wykonanie uzdatniania wody z ujęcia Pręgowo”. Nr ref.: ZP/22/2005PL16CPE001/08/JRP.

 • Budowa oczyszczalni ścieków przy ulicy Hofmana w gminie Szklarska Poręba o przepustowości Qśr = 2000 m3/d na podstawie umowy nr 06/2005/PL/16/C/PE/013/KK/12/2007 z dnia 14 grudnia 2007r. (Zdjęcie nr 1).

 • Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty – Rejon I Białogard Kontrakt VIA Nr referencyjny: JRP.VIA-3410/07 Projekt nr 2005/PL/16/C/PE/015: Zaprojektowanie i budowę sieci wodociągowej i obiektów wodociągowych o łącznej długości 30 194,70 m, oraz zaprojektowanie
  i wykonanie SUW w m. Rościno, Dargikowo i Kościernica., a ponadto z
  aprojektowanie i budowa kanalizacji ściekowej, przepompowni i przewodów tłocznych
  o łącznej dł. 60 662,88
  m wraz z budową min. 5 kpl. głównych, 20 kpl. sieciowych, 35 kpl. lokalnych przepompowni ścieków.

Zdjęcie nr 1: Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Szklarska Poręba 

Zdjęcie nr 2: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Wieleń


Obecnie firma realizuje między innymi kontrakty pn:

 1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Obornikach. Sygnatura zamówienia: FS.ZP-05/09.

 2. Zadanie nr 2, nr 3,nr 5: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej; realizowane w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”

 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice; współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POI i Ś,

 4. Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu; Nr ref. TI.341-9/10.

 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie" - Kontrakt 1,2,3.

 6. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - Aglomeracja Miasteczko Krajeńskie - Budowa kanalizacji sanitarnej.

 7. Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami ścieków w aglomeracji Oborniki – Rożnowo i Marszewiec.

 8. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wojnowicach w gminie Opalenica oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nekli.

 9. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej – etap II: kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Polnej i Szamotulskiej.