Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Prawne aspekty pracy tymczasowej

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_baab07eeef5742982.jpg
Prawne aspekty pracy tymczasowej

Nieznajomość prawa szkodzi. W kontekście rozwoju zawodowego warto poznać prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy. W tym artykule przedstawiamy podstawowe zagadnienia dot. zatrudniania pracowników tymczasowych i choć język dokumentów prawnych wydaje się nie zachęcać do lektury, to ustawa wyposaża w wiedzę niezbędną dla ochrony swoich praw.

Kwestie zatrudniania pracowników tymczasowych reguluje ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Określa ona prawa i obowiązki pracownika tymczasowego, pracodawcy oraz agencji pracy. Stanowi ona podstawę prawną do dochodzenia swoich praw przed sądem lub zgłoszenia nieuczciwego pracodawcy, bądź agencji pracy do Państwowej Inspekcji Pracy.

W artykule krok po kroku omawiamy regulacje zawarte w ustawie.

Celem zapewnienia możliwie największej precyzji w publikacji użyte zostały specyficzne dla ustawy wyrażenia. Poniżej przedstawiamy ich definicje.

Pracodawca użytkownik – pracodawca, który korzystając z usług agencji pracy, wykorzystuje pracę pracowników tymczasowych na podstawie umowy z nią zawartej.

Pracownik tymczasowy – pracownik zatrudniony przez agencję pracy wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

Praca tymczasowa – wykonywana na rzecz pracodawcy użytkownika przez okres wskazany w umowie. Ma ona charakter sezonowy, okresowy, doraźny; dotyczy obowiązków, których wykonanie przez pracowników zatrudnionych byłoby niemożliwe przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika lub dotyczy obowiązków, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Dowiedz się więcej o specyfice pracy tymczasowej oraz możliwościach, które oferuje.

Praca tymczasowa: umowa między pracodawcą użytkownikiem a agencją pracy tymczasowej

W celu zawarcia umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym pracodawca użytkownik uzgadnia z tą agencją:

 • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu; 
 • wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;
 • przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej; 
 • wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego; 
 • miejsce wykonywania pracy tymczasowej;
 • zakres informacji dotyczących przebiegu pracy tymczasowej, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia za pracę pracownika tymczasowego;
 • sposób i termin przekazywania tych informacji agencji pracy tymczasowej w celu prawidłowego obliczania wynagrodzenia za pracę tego pracownika
 • zakres przejęcia przez pracodawcę  użytkownika obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujących w szczególności dostarczanie pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zapewnienie napojów i posiłków profilaktycznych, przeprowadzanie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego oraz informowanie o tym ryzyku;
 • zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązku pracodawcy dotyczącego wypłacania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.
Ponadto pracodawca użytkownik informuje agencję pracy tymczasowej na piśmie o:
 • wynagrodzeniu za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, określonym w przepisach o wynagrodzeniu obowiązujących u pracodawcy użytkownika; 
 • warunkach wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy.

Praca tymczasowa: umowa między agencją pracy a pracownikiem tymczasowym

Umowa o pracę zawarta między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym powinna określać:

 • strony umowy,
 • rodzaj umowy,
 • datę zawarcia umowy
 • wskazywać pracodawcę użytkownika,
 • wskazywać ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej,
 • warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, w szczególności wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowej.

Ponadto strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron:

 • za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni,
 • za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, agencja pracy tymczasowej potwierdza pracownikowi tymczasowemu w formie pisemnej rodzaj zawartej umowy o pracę i jej warunki, nie później niż w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej.

Dowiedz się więcej o różnych rodzajach umów o pracę.

Praca Tymczasowa: ewidencja pracy i zmiana zakresu obowiązków

Pracodawca użytkownik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach obowiązujących innych pracowników.

Pracodawca użytkownik nie może zrezygnować z pracy pracownika tymczasowego,  jeżeli ten nie wraził zgody na zmianę przydzielonych mu obowiązków.  Nie może również powierzać mu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem innej firmy.

Praca tymczasowa: okres zatrudnienia u jednego pracodawcy

Tzw. ustawa antykryzysowa wydłużyła  dopuszczalny okres świadczenia pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy. Obecnie okres ten wynosi 18 miesięcy w okresie obejmującym kolejne 36 miesięcy (przed nowelizacją okres ten wynosił maksymalnie 12 miesięcy).

Praca tymczasowa: Równe traktowanie

Artykuły 15 i 16 ustawy nakazują pracodawcy użytkownikowi równe traktowanie, w zakresie warunków pracy, pracowników tymczasowych i tych zatrudnianych na takim samym lub podobnym stanowisku, na podstawie umów zawartych bezpośrednio z pracodawcą użytkownikiem.

Pracownik tymczasowy powinien mieć zapewniony dostęp do szkoleń zawodowych organizowanych przez pracodawcę użytkownika, jeżeli pracuje u niego w okresie dłuższym niż 6 tygodni.

W przypadku naruszenia przez pracodawcy użytkownika zasad równego traktowania pracownik tymczasowy może dochodzić od agencji pracy tymczasowej odszkodowania na podstawie Kodeksu Pracy. Agencja pracy tymczasowej ma natomiast prawo dochodzenia od pracodawcy użytkownika zwrotu równowartości odszkodowania wypłaconego pracownikowi tymczasowemu.

Praca tymczasowa: urlop dla pracowników tymczasowych

Zgodnie z artykułem 17 ustawy pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji przynajmniej jednego pracodawcy użytkownika.

Urlop wypoczynkowy nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy na podstawie odrębnych przepisów.

Urlop wypoczynkowy przyznaje się pracownikowi tymczasowemu w dni, które byłyby dla niego dniami pracy u pracodawcy użytkownika. Jeżeli więc, pracownik wykonuje swoje obowiązki w poniedziałki, wtorki i środy, to urlop może zostać wykorzystany tylko w te dni tygodnia.

W przypadku niewykorzystania przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy, agencja pracy tymczasowej wypłaca mu ekwiwalent pieniężny,

Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego określane jest na podstawie wynagrodzenia uzyskanego w okresie wykonywania pracy dzieląc je przez liczbę dni pracy, za które wynagrodzenie przysługiwało.

Agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik mogą uzgodnić czy urlop wypoczynkowy zostanie wykorzystany w całości lub w części, w okresie wykonywania pracy. Jeżeli natomiast okres wykonywania pracy obejmuje 6 miesięcy lub więcej, pracodawca użytkownik jest zobowiązany do udzielenia urlopu pracownikowi tymczasowemu w terminie z nim uzgodnionym.

Praca tymczasowa: rozwiązanie umowy o pracę tymczasową

Umowa o pracę zawarta z pracownikiem tymczasowym zostaje rozwiązana wraz z upływem okresu wykonywania pracy zawartego w umowie między pracownikiem i agencją pracy tymczasowej.

Pracodawca użytkownik, który ma w planach zrezygnowanie z wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego przed upływem wykonywania pracy tymczasowej zawiadamia agencję pracy na piśmie o przewidywanym terminie zakończenia wykonywania pracy tymczasowej uwzględniając okres wypowiedzenia umowy.

W przypadku zaprzestania wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego z powodu niestawienia się do pracy, pracodawca użytkownik zawiadamia agencję pracy tymczasowej o terminie i okolicznościach zaprzestania wykonywania pracy.

Praca tymczasowa: bezpieczeństwo i higiena pracy

Artykuł 27 ustawy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom tymczasowym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz wyposażenia ich w maszyny, urządzenia niezbędne do wykonywania pracy. Za złamanie tego artykułu grozi pracodawcy kara grzywny.

Pracodawca użytkownik zobowiązany jest również wypełniać uzgodnionych na piśmie z agencją pracy tymczasowej obowiązków pracodawcy, w tym:

 • dostarczenie pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;
 • zapewnienie pracownikowi tymczasowemu napojów i posiłków profilaktycznych; 
 • zapewnienie przeszkolenia pracownika tymczasowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz szkolenia okresowego; 
 • zapewnienie ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik tymczasowy; 
 •  informowanie pracownika tymczasowego o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami;
 • wypełnianie innych obowiązków, uzgodnionych z agencją pracy tymczasowej, związanych z wykonywaniem pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego.

Praca tymczasowa: kiedy pracodawca nie można korzystać z pracy pracowników tymczasowych

Pracownikowi tymczasowemu nie może zostać powierzone wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych, które określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Są to np.: roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe;  prace w zbiornikach, kanałach, wewnątrz maszyn; prace z użyciem materiałów niebezpiecznych; prace na wysokościach.

Ponadto pracodawca użytkownik nie może korzystać z pracy powierzonej pracownikowi tymczasowemu na stanowisku, na którym jest zatrudniony pracownik, który uczestniczy w strajku, oraz na stanowisku, na którym w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzający termin rozpoczęcia pracy przez pracownika tymczasowego  został zwolniony pracownik zatrudniony przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących tego pracownika.

Praca tymczasowa: uprawnienia pracownika tymczasowego

 • prawo do równego traktowania w zakresie warunków pracy;
 • prawo do dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, jeżeli wykonuje pracę na rzecz pracodawcy użytkownika w okresie dłuższym niż 6 tygodni;
 • prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pracy u pracodawcy użytkownika;
 • prawo do korzystania z infrastruktury socjalnej przysługującej innym pracownikom u pracodawcy użytkownika;
 • prawo do odszkodowania za naruszenie zasad równego traktowania.

Praca tymczasowa: obowiązki pracownika tymczasowego

Pracownik tymczasowy wykonując pracę tymczasową ma takie same obowiązki jak inni pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy użytkownika. Jest on zobowiązany jest do przestrzegania:

 • czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
 • regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
 • tajemnicy służbowej,
 • przepisów, zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych,
 • zasad współżycia społecznego;
 • oraz dbania o dobro zakładu pracy oraz ochrony jego mienia

W przypadku łamania prawa pracy pracownik tymczasowy może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Zgłoszenie nie może być anonimowe, ale dane osoby wnoszące skargę nie zostaną ujawnione pracodawcy. Instytucja zapewnia również porady prawne dla osób, które nie mają pewności czy ich pracodawca narusza obowiązuje przepisy. Więcej informacji znajdziesz na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

2011-10-07 ,