Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Flexi praca – poznaj ważny trend na rynku pracy

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_e80136a49f6915452.jpg
Flexi praca – poznaj ważny trend na rynku pracy
Praca w dowolnych godzinach, w wybranym miejscu i samodzielnie zaplanowana versus klasyczny etat od 9 do 17 – oba rozwiązania mają swoje wady i zalety uzależnione od zajmowanego stanowiska. Coraz więcej pracodawców przekonuje się jednak do elastycznych form zatrudnienia. Na Zachodzie to już norma, w Polsce - promowany trend na rynku pracy. Kim jest flexi pracownik i na co powinien być przygotowany? Jakie są wady i zalety telepracy? W jaki sposób negocjować z przełożonym przejście na elastyczną formę zatrudnienia?

Elastyczne Formy Zatrudnienia (EFZ, ang. Flexible Forms of Employment) to nietypowe formy zatrudnienia, które charakteryzują się elastycznością czasu i/lub miejsca pracy, formy stosunku pracy, formy kontaktu z pracodawcą, zakresu pracy, bądź sposobem naliczania wynagrodzenia.

Choć poszczególne rozwiązania w ramach elastycznych form zatrudnienia realizowane są w przedsiębiorstwach na całym świecie od dawna, to dynamiczny rozwój koncepcji i zastosować flexi pracy to zasługa ostatnich lat stałego postępu w technologiach informatycznych i teleinformatycznych oraz szybko zmieniających się warunków funkcjonowania firm na globalnym rynku. Wysoki poziom konkurencji wymaga od pracodawców efektywności i elastyczności i tego samego coraz bardziej oczekują od pracowników.

Elastyczne Formy Zatrudnienia to zbiór różnorodnych rozwiązań charakteryzujących się elastycznością w przynajmniej jednym z poniższych kryteriów.

Elastyczność miejsca wykonywanej pracy:

 • Telepraca – pracownicy pracują w miejscu zamieszkania. Komunikacja z przełożonym, współpracownikami oraz kontrahentami oparta jest na kontakt telefoniczny bądź drogą elektroniczną. Wykonywanie obowiązków w domu zakłada zastosowanie zadaniowego systemu pracy. Czytaj więcej o telepracy.
 • Coworking – forma organizacji pracy poza siedzibą pracodawcy, polegająca na podnajmie stanowiska pracy w biurze coworkingowym. Specjaliści z różnych branż współdzielą w nich przestrzeń biurową wykonując swoje indywidualne obowiązki. Stosowana zarówno przez telepracowników jak i freelancerów oraz osób samozatrudnionych. 
 • Working on move – inaczej praca w ruchu. Wykonywana z każdego miejsca o ile istnieje możliwość kontaktu, kiedy pracownik nie jest obecny w biurze.
Elastyczność czasu pracy:

 • Elastyczne godziny pracy – pracownicy mają możliwość wyboru godzin pracy, o ile wypracują liczbę godzin uwzględnioną w umowie z pracodawcą.
 • Praca w niepełnym wymiarze godzin – pracownicy pracują mniejszą liczbę godzin niż ustawowy czas pracy wyznaczony dla na pełnego etatu (np. ½, ¾ etatu).
 • Praca dzielona – jeden etat podzielony jest na dwóch pracowników, którzy dzielą obowiązki i liczbę godzin do przepracowania.
 • Skompresowany tydzień pracy – pracownicy mają możliwość wypracowania, określonej umową, tygodniowej liczby godzin pracy w mniejszą ilość dni.
 • Roczny wymiar czasu pracy – liczba godzin wymaganych podpisaną z pracodawcą umową jest rozliczana rocznie. Większą część czasu pracy pracownik wykonuje obowiązki zgodnie z harmonogramem ustalonym wcześniej z przełożonym. Pozostała część stanowi rezerwę w ramach, której pracownik może zostać wezwany do pracy w razie potrzeby.
 • Zero godzin – typ umowy, który nie precyzuje czasu godzin pracy. Oznacza to, że pracownik wykonuje swoje obowiązki w ramach czasowych na bieżąco ustalanych z pracodawcą.
Elastyczny stosunek pracy:

 • Samozatrudnienie – sytuacja, w której osoba fizyczna prowadzi własną, jednoosobową działalność gospodarczą na własną odpowiedzialność. Czytaj więcej o samozatrudnieniu.
 • Elastyczny kontrakt – pracodawca proponuje pracownikom możliwość przejścia na płatny lub bezpłatny urlop. 
 • Umowy na czas określony – umowa o pracę wygasa po upływie wyznaczonego w niej terminu.
 • Korzystanie z pracowników zatrudnionych przez agencję pracy – pracownicy wykonujący obowiązki w przedsiębiorstwie zatrudnieni są w agencji pracy na czas określony. 

Poznaj plusy i minusy elastycznych form zatrudnienia

Telepraca jest formą elastycznego zatrudnienia, która nie jest na gruncie polskiego rynku pracy znana i popularna. Z przejściem na ten tryb organizacji pracy wiąże się dużo pytań i obaw. Istnieje jednak wiele pozytywnych stron i szans związanych z przejściem na telepracę, o których warto pamiętać gdy szef złoży nam propozycję wykonywania obowiązków w trybie home office.

Zalety pracy w trybie home office:

 • Większa równowaga między życiem zawodowym i prywatnym.
 • Oszczędność czasu przeznaczanego na dojazdy do pracy.
 • Samodzielna organizacja warunków pracy.
 • Większa autonomia w organizacji pracy.
 • Większa autonomia w kształtowaniu czasu pracy.
 • Możliwość opieki nad dziećmi.
 • Umożliwia podjęcie pracy osobom z niepełnosprawnością ruchową.

Obawy związane z przejściem na tryb home office:

 • Brak wsparcia ze strony pracodawców i zmniejszenie częstotliwości kontaktów.
 • Utrata dobrych relacji ze współpracownikami.
 • Uniemożliwienie uzyskania stałej umowy o pracę.
 • Zatarcie granicy między życiem zawodowym i prywatnym.
 • Uniemożliwienie awansu.

W kontekście najczęstszych obaw związanych z przejściem na home office warto pamiętać, że po stronie telepracownika stoi w poruszanych kwestiach prawo. Kodeks pracy zakazuje pracodawcy mniej korzystne traktowanie telepracowników w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w stosunku do innych pracowników. Pracownik nie może być również w żaden sposób dyskryminowany z powodu podjęcia telepracy bądź odmowy jej podjęcia. Pracodawca powinien umożliwić ponadto telepracownikom na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników, przebywanie na terenie zakładu pracy, komunikację z innymi pracownikami a także korzystanie z urządzeń i pomieszczeń pracodawcy.

Opinie o elastycznych formach zatrudnienia


Agencja badawczo-doradcza Dynamic Marcets spytała 3518 pracowników z 6 krajów  co sądzą o "elastycznie zatrudnionych":  


Elastyczne Formy Zatrudnienia wkraczają na rynek pracy. Czy opłacają się pracodawcom?

Czy pracodawcom opłaca się wprowadzać elastyczne formy zatrudnienia?

O odpowiedź na to pytanie zwróciliśmy się do ekspertki w dziedzinie EFZ z PKPP Lewiatan, która dowodzi, że flexi praca opłaca się pracodawcom i przetacza szereg merytorycznych argumentów. Wiedzę tą można wykorzystać negocjując z przełożonym uelastycznienie stosunków pracy.

Zdaniem Moniki Zakrzewskiej z Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy w PKPP Lewiatan wspólną elastycznych form zatrudnienia jest możliwość dostosowywania liczby osób zatrudnionych w firmie do bieżących potrzeb i zdolności finansowych przedsiębiorstwa, co skutkuje obniżaniem kosztów pracy, przy jednoczesnym utrzymaniu lub wzroście jakości pracy. – Stosowanie umów cywilnoprawnych, współpraca z osobami samozatrudnionymi czy zatrudnianie pracowników tymczasowych nie nakłada na pracodawcę takich obowiązków socjalnych, jakie wynikają z kodeksu pracy w przypadku zatrudnienia pracownika etatowego – twierdzi Monika Zakrzewska.

Przedstawicielka PKPP Lewiatan zwraca również uwagę na korzyści, które pracodawcom może przynieść współpraca z telepracownikami i wdrożeniem zadaniowego trybu pracy. – Przy zadaniowym trybie pracy, pracownicy są rozliczani nie z ilości godzin spędzonych na wykonywaniu obowiązków a z ilości wykonywanych zadań, bez względu na to gdzie one są wykonywane – tłumaczy Monika Zakrzewska. Jej zdaniem przedsiębiorca ma dzięki temu więcej możliwości w budowaniu zespołu pod kątem wymagań określonego projektu.

Kolejnym argumentem, który może przekonać pracodawcę do wprowadzenia elastycznych forma zatrudnienia jest możliwość  skuteczniejszego zarządzania czasem pracy, który nie ogranicza się do ośmiu godzin, między przysłowiową 8:00 i 16:00. Jak wyjaśnia Monika Zakrzewska kodeks pracy przewiduje ruchomy czas pracy, czyli rozpoczęcie pracy w różnych godzinach przy zdefiniowanym czasie, w którym wszyscy pracownicy powinni być obecni w firmie. To z kolei umożliwia pracownikom swobodne decydowanie, w jakich godzinach będą wykonywali swoje obowiązki. Ekspertka z PKPP Lewiatan przetacza 2 zalety takiego rozwiązania. Po pierwsze, pracownicy mogą łatwo organizować czas by załatwiać sprawy prywatne. Po drugie wydłuży godziny funkcjonowania przedsiębiorstwa bez konieczności wypłacania nadgodzin.

Elastyczne formy zatrudnienia w Polsce

Czy elastyczne formy zatrudnienia są w Polsce popularne? Monika Zakrzewska ekspertka w PKPP Lewiatan przetacza wyniki szeregu badań i raportów i porównuje krajobraz flexi pracy w Polsce na tle trendów europejskich.

– Najczęściej jest stosowana forma umowy o pracę na czas określony. Takich umów jest obecnie 30% umów o pracę w Polsce, to umowy „czasowe”, jest to prawdopodobnie związane z obowiązywaniem ustawy „antykryzysowej” – uważa Monika Zakrzewska. Barierą do rozwoju EFZ w Polsce jest zdaniem ekspertki prawo jest relatywnie niska elastyczność prawa pracy, a jego restrykcyjność jest niższa  niż przeciętnie w krajach unijnej „piętnastki”.

Jej zdaniem w Polsce nie wykorzystuje się na szeroką skalę alternatywnych form zatrudnienia, szczególnie w aspekcie pracy w niepełnym wymiarze etatu. Ponadto tylko 9% pracowników jest zatrudnionych w formie telepracy, natomiast aż 80% pracowników pracuje według ściśle określonych przez pracodawcę reguł organizacji czasu pracy (Szwecja, Dania, Holandia – 40%).

Zdaniem ekspertki Polki mogłyby zyskać na pracy w niepełnym wymiarze godzin, co ułatwiłoby im godzenie życia zawodowego z prywatnym. – Tylko 13% Polek wykonuje pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy przy 74% Holenderek, 40% Szwedek i 36% Dunek.

W opinii pracodawców EFZ czy nowe formy organizacji pracy są najczęściej postrzegane jako rozwiązania trudne do wdrożenia, szczególnie praca w domu, telepraca i praca w niepełnym wymiarze – mówi Monika Zakrzewska. – Przedsiębiorcy nie korzystają także z wysoko wydajnych form organizacji pracy, a pracownicy mają niewielką swobodę organizacji czasu pracy: ok. 80% pracuje wg reguł ustalonych przez pracodawcę, w porównaniu z ok. 40% w Szwecji, Danii i Holandii. Szersze wykorzystanie rozwiązań Fexicurity, które sprzyja poprawie jakości pracy nie prowadząc do utrwalenia negatywnych zjawisk (tj.: zawieranie kontraktów na czas określony wbrew woli pracownika), wymaga dobrej znajomości wzajemnych uwarunkowań elastyczności i bezpieczeństwa oraz przepisów prawa – podsumowuje ekspertka.

Monika Zakrzewska z PKPP Lewiatan uważa, że elastyczne formy zatrudnienia będą się w Polsce rozwijały, ponieważ taki jest wymóg czasów. – Przede wszystkim taka forma zatrudnienia stanowi główne lub dodatkowe źródło utrzymania, które nie byłoby z różnych powodów możliwe w ramach pracy stałej.

Telepraca wymaga szczególnych umiejętności

Quote
O wypowiedź poprosiliśmy Panią Anetę Bejm, Recruitment Consultant w Grafton Recruitment, która wyjaśni jakich umiejętności i cech osobowości wymaga praca w domu oraz zdradzi, komu home office jest na rękę.

Czy praca w trybie home office wymaga od pracownika jakiś szczególnych umiejętności bądź kompetencji?

Aneta Bejm: Praca w systemie home office ma specyficzny charakter, wymaga od osób ją praktykujących tzw. wewnątrzsterowności motywacji do regularnej pracy i osiągania celów, która wypływa z naszych wewnętrznych potrzeb, pomimo ciągłego kontaktu online nie mamy nad głową lub w bezpośrednim „fizycznym” otoczeniu szefa, który koordynuje, wspiera, ale i kontroluje wykonywane zadania, a rozliczani jesteśmy najczęściej z efektów naszej pracy. Ważnym aspektem jest również zarządzanie własnym czasem, jeśli potrafimy w nieuregulowanym/nieujętym w ramy czasowe okresie podzielić zadania/ustalić priorytety i kolejność działań, to z pewnością poradzimy sobie świetnie w takim charakterze pracy. „And last but not least” – praca ta niestety nie pozwala na regularne interakcje twarzą-w-twarz z otoczeniem, zatem powinna cechować nas raczej umiarkowana potrzeba przebywania i współpracy w grupie. Reasumując, jeśli lubimy pracować sami, świetnie organizujemy swój czas, potrafimy kontrolować własną pracę i motywuje nas samo-dążenie do celu, to ta forma będzie dla nas świetna!

Jakie pytania, bądź obawy ze strony kandydatów pojawiają się podczas rozmowy kwalifikacyjnej na stanowiska z elastycznymi formami zatrudnienia? 

Aneta Bejm: Najczęstsze pytania dotyczące EFZ dotyczą „praw” pracowników i bycia integralną częścią organizacji. Wspomniane pytania są jednocześnie obawami o integrację z organizacją, zespołem, szefem, czasem pracy, itp. W przypadku kobiet wracających z urlopów macierzyńskich do aktywności zawodowej ta forma jest bardzo często wspominana przez Kandydatki w procesach rekrutacyjnych jako najbardziej preferowana forma zatrudnienia. Szkoda tylko, że pracodawcy nie podzielają opinii m.in. świata nauki i tych organizacji, które stosują tą formę, szeroko mówiących o wysokiej efektywności i szansach dla wielu z nas, tych którzy nie mogą lub nie muszą codziennie „odbijać karty” (w różnych jej formach) w „fabryce”.

Program telewizyjny Bądź Flexi!

Do artykułu załączamy ciekawe i merytoryczne programy wyemitowane w TVP Szczecin zrealizowanego w ramach projektu UE prowadzonego przez ZPPZ Lewiatan i Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Szczecinie.

Bądź flexi I – Pracodawy nowej ery


„Stały etat w firmie wcale nie jest wyznacznikiem bezpieczeństwa zatrudnienia. Z dużym powodzeniem można pracować w domu. Zyskuje na tym pracownik, a pracodawca wcale na tym nie traci. O sukcesie każdej firmy decydują ludzie. A wykwalifikowany i zmotywowany pracownik zawsze będzie najcenniejszym kapitałem każdego przedsiębiorstwa.”


Bądź flexi II - sztywne branże


„Flexicurity to rozwiązanie uniwersalne. Elastyczne formy zatrudnienia można z dużym powodzeniem stosować w miejscach pracy, które wcale nie kojarzą się z elastycznością. Tzw. "sztywne branże" - urzędy, banki, instytucje coraz chętniej sięgają po tego typu rozwiązania.”


Bądź flexi III - wolne zawody


„Wolne zawody to domena ludzi kreatywnych, a żeby efektywnie pracować nie trzeba spędzać ośmiu godzin w jednym miejscu. Elastyczne formy zatrudnienia to idealne rozwiązanie dla świadomych tego, że liczy się efekt wykonywanej pracy a nie pora czy miejsce jej wykonywania.”
Artykuł powstał we współpracy merytorycznej z PKPP Lewiatan

Żródła:
2011-11-04 ,