Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

10 umiejętności przyszłości. Prognoza na 2020 r.

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_481ce901691034743.jpg
10 umiejętności przyszłości. Prognoza na 2020 r.

Przemiany w gospodarce, nowości technologiczne, zmiany polityczne – zmieniają rynek pracy, coraz szybciej i gruntowniej. Mówi się, że obecni studenci i absolwenci będą zmieniać pracę i zawód kilka razy w życiu a część stanowisk pracy, które obejmą jeszcze nie wymyślono. Wystarczy przypomnieć sobie gwałtowny rozwój branży reklamowej skupionej wokół social media – ta sytuacja będzie się powtarzać. Jakich umiejętności będzie wymagała praca, którą będą wykonywać młodzi profesjonaliści za 10 lat? Z odpowiedzią przychodzi raport Future Work Skills 2020.

Prognozę najważniejszych trendów społecznych zmieniających rynek pracy oraz zestawienie kluczowych dla pracodawców umiejętności w 2020 sporządził Institute for the Future dla University of Phoenix Research Institute. Instytut przeprowadził szczegółową analizę danych, zebrał opinie ekspertów i sygnały o tendencjach i technologiach, które zmieniają świat pracy, na ich podstawie przeprowadził warsztaty, na które zaprosił przedstawicieli nauki i branży IT. Powstała w ten sposób wiedza pozwala przewidzieć jakich pracowników poszukiwać będą pracodawców i dlaczego. Oto wyniki.

Procesy zmieniające świat wg IFTF

Długowieczność

Jak przewidują badacze liczba osób powyżej 65 roku życia wzrośnie do 2025 roku o 70%. To wymusi daleko idące zmiany stylu życia, myślenia o cyklu życia człowieka i w końcu zmiany w ścieżkach zawodowych. Kontynuacja kariery w wieku 67, 70 lat nie będzie zjawiskiem marginalnym i zarezerwowanym dla osób o niepewnej sytuacji ekonomicznej. Zdaniem twórców raportu, by sprostać takiej sytuacji firmy staną się bardziej elastyczne i różnorodne, a na rynku pojawi się wiele nowych produktów pozwalających najstarszym pracownikom na komfortowe wypełnianie obowiązków zawodowych.

Automatyzacja

Do biur, fabryk, szkolnych klas i na sale operacyjne wprowadzą się nowe, zaawansowane technologicznie narzędzia i urządzenia, które w inteligentny sposób odciążą pracowników z powtarzalnych, rutynowych czynności. Inteligentne maszyny nie tylko ustalą nowe standardy w wielu dziedzinach, rozszerzą możliwości człowieka, ale również w wielu kwestiach zastąpią go całkowicie. Od pracowników wymagana będzie umiejętność pracy z nowymi urządzeniami i zarządzania ich pracą.

Boom obliczeniowy

Badacze kreślą wizję świata, w którym każdy przedmiot, każdy element środowiska i każda interakcja generować będą dane, które po przetworzeniu służyć będą optymalizacji i projektowaniu we wszystkich obszarach życia. Nowe możliwości w zbieraniu i analizie danych pozwolą też dostrzec dotąd niedostrzegalne zależności i programować środowisko człowieka.

Nowe środowiska komunikacji

Nowe media zmienią nasze myślenie o komunikacji. Powstaną nowe środowiska, systemy dla komunikacji: tekst pisany ustąpi w Internecie pierwszeństwa animacjom, i formom komunikacji wizualnej, a rozszerzona rzeczywistość zatrze granice między światem realnym i wirtualnym. Nowe media wymagać będą od człowieka nabycia umiejętności odczytywania znaków i tworzenia komunikatów w nowym środowiskach interakcji.

Superstruktury organizacyjne

Nowe technologie i platformy społecznościowe będą, zdaniem badaczy z IFTF, prowadziły do bezprecedensowych zmian organizacyjnych w sposobie wytwarzania wartości intelektualnej. Usprawnią one metody zbierania i agregacji danych i pracy w rozproszonych grupach.

Nowa generacja idei zarządzania i nauczania będzie miała swoje źródła w neurobiologii, design’ie i psychologii pozytywnej.

Powiązania transgraniczne

Globalizacja, jako długoterminowy trend, wkroczy w nową fazę zwiększonej wymiany i integracji ponad granicami państw. Kraje rozwijające się, takie jak Chiny czy Indie odbierać będą monopol krajom wysoko rozwiniętym na kreowanie innowacyjnych technologii. Rosnące, nowe rynki wymagać będą tworzenia lokalnych centrów R&D i decentralizacji podejmowania decyzji w międzynarodowych korporacjach.

Kluczowe umiejętności 2020 wg prognozy IFTF

Nadawanie znaczeń – nadawanie sensu i znaczeń elementom otaczającej rzeczywistości, tworzenie wartości dodanej dzięki krytycznej analizie danych w procesie podejmowania decyzji.

Powiązane trendy: automatyzacja

Inteligencja emocjonalna – zdolność rozpoznawania stanów emocjonalnych, używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi zarówno swoimi, jak i innych. Wysoki poziom inteligencji emocjonalnej pozwoli skuteczniej komunikować się w globalnym środowisku pracy i włączać informacje o stanach emocjonalnych do procesów decyzyjnych.

Powiązane trendy: automatyzacja, powiązania transgraniczne

Sprawność adaptacyjna – biegłość w myśleniu i rozwiązywaniu problemów wymagających wyjścia poza utarte schematy myślenia.

Powiązane trendy: automatyzacja, powiązania transgraniczne

Kompetencje międzykulturowe – umiejętność pracy w różnych warunkach kulturowych. Organizacje zaczynają postrzegać różnorodność jako bodziec do rozwoju innowacji, a badania wyraźnie wskazują na pozytywne skutki zróżnicowania wiekowego, stylów pracy i myślenia, umiejętności i wiedzy osób tworzących zespół.

Powiązane trendy: powiązania transgraniczne, superstruktury organizacyjne

Projektowanie pracy z danymi: umiejętność przekształcania danych w abstrakcyjne pojęcia oraz wnioskowanie oparte na danych z wykorzystaniem narzędzi i metod takich jak symulacje, aplikacje biznesowe przy jednoczesnym rozumieniu zasad ich funkcjonowania.

Powiązane trendy: boom obliczeniowy, nowe środowiska komunikacji

Praca z nowymi mediami: umiejętność krytycznej oceny a także tworzenia treści dla nowych mediów i form komunikacji.

Powiązane trendy: nowe środowiska komunikacji, superstruktury organizacyjne, boom obliczeniowy

Interdyscyplinarność: biegłość i komfort w łączeniu umiejętności i doświadczeń w celu zrozumienia i pracy nad ideami z różnych dziedzin. Zdolność będzie szczególna potrzeba w branżach, naukach i technologiach działających na styku różnych dziedzin i perspektyw.

Powiązane trendy: długowieczność, boom obliczeniowy

Praca w szumie: umiejętność selekcji informacji, ich rangowania i priorytetyzacji, a także maksymalizacji zdolności poznawczych poprzez różnorodne narzędzia i techniki.

Powiązane trendy:  nowe środowiska komunikacji, superstruktury organizacyjne, powiązania transgraniczne

Wirtualna współpraca: umiejętność skuteczne osiąganie celów przy wysokiej jakości komunikacji poprzez współpracę w wirtualnym środowisku.

Powiązane trendy:  superstruktury organizacyjne, powiązania transgraniczne

Zobacz podsumowanie badania.

Źródło: Future Work Skills 2020, Institute for the Future dla University of Phoenix Research Institute

2011-11-26 ,