Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Urzędnicy, jakich nie znacie

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_01f3c53550493f8819a3377afa7582aa3902496.jpg
Urzędnicy, jakich nie znacieUrzędy nowocześnieją. W przeszłość odchodzi niekończące się picie kawy i celebrowanie imienin. Instytucje państwowe zaczynają spełniać standardy obowiązujące w dobrze zarządzanych firmach komercyjnych.

Urząd Miasta Poznania (UMP) i Starostwo Powiatowe w Poznaniu (SP) od kilku lat posiadają certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Jest to wyróżnienie, które świadczy o wysokim poziomie ich pracy. Wręczane najlepiej zarządzanym firmom komercyjnym na świecie jest szczególnym wyróżnieniem dla urzędu.

Głównymi zasadami w ISO 9001 są: ciągłe doskonalenie kadry, nadzór procesów w urzędach, zaangażowanie pracowników czy zorientowanie na klienta. Normy pociągają za sobą również konieczność stałego nadzoru i postępowania zgodnie z procedurami. Z jednej strony może się to zdawać uciążliwe dla pracowników, ale z drugiej niesie za sobą ułatwienia.

O korzyściach przekonuje Marta Kuśnierz z Wydziału Organizacyjnego UMP: – Certyfikaty takie jak ISO oznaczają, że procesy w organizacji są uporządkowane i opisane. W ten sposób łatwo jest nowym pracownikom zorientować się w swojej roli. Jednocześnie każdy pracownik może wnieść swoje pomysły i usprawnienia do tych procesów.

ISO 9001 to nie jedyne wyróżnienie poznańskich urzędów. UMP jest zdobywcą Złotego Lauru Edukacji Samorządowej w 2003 roku za „działania na rzecz podnoszenia wykształcenia pracowników samorządowych”.

Z kolei Starostwo Powiatowe od 2006 roku bierze udział w akcji Przejrzysta Polska. Jedna z zasad tzw. „Zasada fachowości” promuje klarowne procedury naboru, zasady oceny pracowników i system podnoszenia ich kwalifikacji. Dzięki temu urzędnicy traktowani są według najlepszych praktyk zarządzania personelem.

Rekrutacja najlepszych


Nabór na stanowiska w urzędach pracy jest otwarty i konkurencyjny, a każdy obywatel ma prawo do informacji o wakatach – mówi ustawa o służbie cywilnej i ustawa o pracownikach samorządowych.

Oferty pracy zamieszczane są na stronach internetowych urzędów, na tablicach ogłoszeniowych oraz w prasie lokalnej. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są przez Internet, pocztą tradycyjną lub osobiście.

Po ich analizie powstaje lista kandydatów spełniających wymogi formalne. Obecność na tej liście nie jest równoznaczna z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy przeprowadza kilkuosobowa komisja. Obowiązkowe jest spisanie protokołu, który zawiera informacje o kandydatach, o metodach naboru oraz uzasadnienie dokonanego wyboru. Następnie wyniki naboru zostają podane do informacji publicznej, a wszyscy kandydaci otrzymują informację zwrotną o rekrutacji.

Jasno określone procedury mają zapobiegać temu, o co zwykło się oskarżać urzędy – zatrudnianiu po znajomości, nepotyzmowi, niekompetencji urzędników. Wybór właściwych kandydatów, dobór kadry kierowniczej oraz prowadzenie szkoleń są wpisane w cele ISO 9001. Ich realizacja jest co roku sprawdzana na podstawie odpowiednich wskaźników.

Początki w zawodzie urzędnika


Zarobki urzędników zgodnie z ustawą są jawne, choć niełatwe do znalezienia. Podstawowym narzędziem jest „Tabela stawek miesięcznych płacy zasadniczej / zaszeregowania osobistego”. Każde stanowisko pracy jest przyporządkowane odpowiedniej kategorii zaszeregowania, której z kolei przypisane są miesięczne stawki oraz możliwe premie. Początkujący urzędnik z wyższym wykształceniem może liczyć na pensję w wysokości 1700-2000 złotych brutto.

Ponadto np. Urząd Miasta Poznania ma co roku przeznaczone środki na sfinansowanie połowy kosztów studiów swoich pracowników. Starostwo Powiatowe niektórym urzędnikom zwraca nawet całość kosztów za naukę.

Prócz stabilnej pensji początkujący urzędnik może liczyć na proces wdrożenia do zawodu. Tomasz Stube, rzecznik prasowy WUW, tłumaczy: – Każdy, kto podejmuje pracę w służbie cywilnej po raz pierwszy musi odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem. Służba przygotowawcza ma za zadanie praktycznie i teoretycznie przygotować pracownika do wykonywania nowych obowiązków.

Przykładowo pracownikom UMP w pierwszych trzech miesiącach pracy zapewnia się taki zestaw szkoleń:

Lp. Temat szkolenia Czas trwania 
1 Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej 8 godzin 
2 Dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych,  informacje niejawne 6 godzin 
3 Kodek Postępowania Administracyjnego 8 godzin 
4 Zasady legislacji 4 godziny 
5 Funkcjonowanie Unii Europejskiej / programy unijne 6 godzin 
6 Standard obsługi klienta 8 godzin 
7 Finanse publiczne i budżet zadaniowy/ zamówienia publiczne 6 godzin 
8 Instrukcja kancelaryjna i zasady archiwizacji 6 godziny

Inwestycje w jakość


W UMP rozwój pracownika jest prowadzony w oparciu o rożne programy, między innymi „Program Adaptacji Pracowników Urzędu”, „Kadra Rezerwowa”, „Klub Kierownika Projektu” czy „Rozwój kompetencji kadry kierowniczej”. Oprócz tego pracownikom organizuje się szkolenia, na które zapraszani są wysokiej klasy specjaliści.

WUW postępuje nieco inaczej – każdy urzędnik ma ustalony indywidualny program rozwoju zawodowego, który stanowi podstawę do kierowania pracownika na szkolenia.

Również Starostwo Powiatowe stawia na rozwój pracowników. – Najliczniejszą grupę szkoleń, w których biorą udział pracownicy stanowią szkolenia merytoryczne, obejmujące zagadnienia związane z realizowaniem zadań na danym stanowisku. – mówi Bernard Raczkowski, dyrektor Wydziału Kadr i Płac.

– Ponadto np. osoby mające do czynienia z bezpośrednią obsługą klienta uczestniczą w szkoleniach rozwijających umiejętności interpersonalne. Corocznie nowozatrudnieni pracownicy biorą udział w warsztatach z zakresu etyki oraz systemu zarządzania jakością. Część pracowników bierze również udział w stażach zawodowych organizowanych dzięki współpracy z miastami/regionami partnerskimi – tłumaczy Bernard Raczkowski.

W urzędach odchodzi się też od panującej przez długie lata zasady „nie wychylaj się”. Własne inicjatywy i pomysły są jak najbardziej mile widziane. – Pracownicy, szczególnie młodzi mogą zgłaszać swoje pomysły i projekty innowacyjne w programie „Wspieranie inicjatyw pracowniczych”. Mogą brać udział w ich realizacji i otrzymywać dodatkową gratyfikację – mówi Marta Kuśnierz z UMP. 

Awans? Wszystko jasne


Rozwijanie swoich umiejętności zawodowych może przynosić wymierne korzyści. Opłacać się może także wierność i lojalność wobec pracodawcy. W większości urzędów promuje się tak zwany awans wewnętrzny i ogranicza rekrutację na stanowiska kierownicze z zewnątrz. Liczby mówią same za siebie: w Starostwie Powiatowym na 302 pracowników zatrudniono w tym roku 24, a zwolniono 11. W Urzędzie Miasta rotacja wynosi od 8 do 15 procent.

By podnieść swoje kwalifikacje i zwiększyć szanse na awans, warto zostać urzędnikiem mianowanym. Oznacza to, że ze zwykłego pracownika służby cywilnej staje się on urzędnikiem służby cywilnej. Jak to zrobić? Są na to dwa sposoby.

Pierwszy to zdanie egzaminu na urzędnika mianowanego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie (KSAP). O mianowanie może ubiegać się osoba, która: jest pracownikiem służby cywilnej, czyli pracuje np. w urzędzie wojewódzkim, posiada co najmniej trzyletni staż pracy w służbie, posiada tytuł magistra lub równorzędny, zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej.

Drugim sposobem jest 20-miesięczne szkolenie w KSAP. W trakcie nauki studenci odbywają staże – dwa miesiące w polskiej i dwa w zagranicznej instytucji. Nie płacą za naukę, wręcz przeciwnie – otrzymują miesięcznie 2,4 tys. złotych. Muszą się jednak zobowiązać do pracy w administracji państwowej przez kolejne pięć lat.

Zdany egzamin wiąże się z korzyściami: – Status urzędnika służby cywilnej charakteryzuje stabilniejsza forma stosunku pracy niż w przypadku pracownika służby cywilnej. Ustawowy katalog rozwiązania stosunku pracy jest ograniczony. Można też liczyć dodatkowe uprawnienia: np. dodatek do wynagrodzenia oraz dodatkowy urlop wypoczynkowy – mówi Tomasz Stube z WUW.

Posiadaczom tytułu urzędnika mianowanego przysługuje miesięczny dodatek do pensji w wysokości 800 złotych brutto.

2011-01-21 ,