Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Tytuł biegłego rewidenta. Egzaminy, praktyka, aplikacja

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_bc719213392804117.jpg
Tytuł biegłego rewidenta. Egzaminy, praktyka, aplikacja

Tytuł biegłego rewidenta jest jednym z najbardziej cenionych certyfikatów zawodowych w branży księgowo-finansowej. Zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z 2009 r., jako jedyny daje szerokie uprawnienia do wykonywania czynności rewizji finansowej, z czym wiąże się prestiż, perspektywa wysokich zarobków, ale także wielka odpowiedzialność. Dlatego też ww. ustawa, określająca wymogi kwalifikacyjne dla kandydatów na biegłych rewidentów, stawia wysokie wymagania wszystkim, którzy ubiegają się o ten tytuł.

Młodzi profesjonaliści ukierunkowani na rozwój kariery w finansach i rachunkowości mają do wyboru wiele certyfikatów i tytułów zawodowych, o które mogą się ubiegać. Przyznawane są przez różne instytucje, a ich uzyskanie daje specyficzne uprawnienia. Za najbardziej prestiżowe i umożliwiające najbardziej dynamiczny rozwój uchodzą tytuł biegłego rewidenta, przyznawany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, oraz brytyjski ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Jednak, zgodnie z polskim prawem, tylko ten pierwszy uprawnia do wydawania opinii o sprawozdaniach finansowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Daje więc niezbędne kwalifikacje dla osób prowadzących własną działalność, a także specjalistów i ekspertów w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Z tego artykułu dowiesz się:

1. Jak wygląda proces kwalfikacyjny?
2. Jak zbudowane są egzaminy?
3. Dlaczego trzeba zrobić aplikację?
4. Przeczytacie opinie ekspertów z KIBR...
5. ...a także porady członka Komisji Egzaminacyjnej

Proces kwalifikacyjny

Zgodnie z ustawą [Dz.U. z 2009 nr 77 poz. 649], do rejestru biegłych rewidentów może być wpisany ten kto:

 1. korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. ma nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta;
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. ukończył studia wyższe [min. magisterskie] w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i piśmie.
 5. odbył roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta, mającą na celu praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu;
 6. złożył przed Komisją Egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzaminy dla kandydatów na biegłego rewidenta;
 7. złożył przed Komisją z wynikiem pozytywnym końcowy ustny egzamin dyplomowy sprawdzający wiedzę zdobytą w trakcie aplikacji;
 8. złożył ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub innym upoważnionym członkiem.

Proces ubiegania się o tytuł biegłego rewidenta trwa zwykle 3,5-4 lata. Składa się na to: roczna praktyka w rachunkowości, 2-letnia aplikacja w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, 10 egzaminów pisemnych w Komisji Egzaminacyjnej oraz egzamin dyplomowy przed tą Komisją.

Egzaminy

Egzaminy podzielone są na 4 sesje egzaminacyjne obejmujące 2-3 bloki tematyczne. Odbywają się one w formie anonimowej, a personalia kandydata załączane są dopiero po ocenie pracy. Zakres tematyczny egzaminów oraz ich organizację prezentuje tabela poniżej.

Sesja

Przedmioty egzaminacyjne [nowi kandydaci]

Przedmioty egzaminacyjne [dotychczasowe zasady]

I

1. Teoria i zasady rachunkowości
2. Ekonomia i kontrola wewnętrzna

sesja II

1. Rachunkowość finansowa cz. I

zobacz przykładowe pytania [link PDF]

2. Ekonomia i zarządzanie

zobacz przykładowe pytania [link PDF]

II

1. Prawo - prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo o postępowaniu upadłościowym i naprawczym, prawo regulujące działalność gospodarczą.
2. Prawo podatkowe cz. I
3. Finanse

1. Prawo cywilne, prawo pracy, prawo gospodarcze

zobacz przykładowe pytania [link PDF]

2. Prawo podatkowe cz. I

zobacz przykładowe pytania [link PDF]

3. Finanse

zobacz przykładowe pytania [link PDF]

III

1. Prawo podatkowe cz. II
2. Rachunkowość finansowa
3. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

1. Prawo podatkowe cz. II

zobacz przykładowe pytania [link PDF]

2. Rachunkowość finansowa cz. II

zobacz przykładowe pytania [link PDF]

3. Rachunek kosztów i finansowość zarządcza

zobacz przykładowe pytania [link PDF]

IV

1. Sprawozdania finansowe i ich analiza
2. Rewizja finansowa

1. Sprawozdania finansowe i ich analiza

zobacz przykładowe pytania [link PDF]

2. Badanie sprawozdań finansowych i inne usługi biegłego rewidenta

zobacz przykładowe pytania [link PDF]


Co ważne: zaliczenie egzaminów I sesji jest warunkiem dopuszczenia do egzaminów w sesji II i III natomiast egzaminy sesji II i III można zdawać łącznie. Żeby zostać dopuszczonym do sesji IV należy jednak zaliczyć wszystkie poprzednie sesje egzaminacyjne.

Aplikacja

Jednym z wymogów uzyskania tytułu biegłego rewidenta jest dwuletnia aplikacja, w trakcie której, kandydat powinien nabyć niezbędne do wykonywania zawodu kwalifikacje. Do pierwszego roku aplikacji można przystąpić po odbyciu praktyki w rachunkowości i zaliczeniu II sesji egzaminacyjnej oraz co najmniej dwóch egzaminów z sesji III. Dopiero po zaliczeniu wszystkich egzaminów pisemnych przystępuje się do drugiego roku aplikacji

Istnieją formalne wymogi dot. miejsca odbywania aplikacji. Muszą to być podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, prowadzące badania rocznych sprawozdań finansowych dla co najmniej 10 podmiotów lub zatrudniające (ew. współpracujące) z co najmniej 3 biegłymi rewidentami.

Kandydat powinien brać bezpośredni udział w badaniu sprawozdań finansowych przez nie mniej niż 5 miesięcy, każdego roku aplikacji.

Biegły rewident na skróty

Na wniosek kandydata Komisja Egzaminacyjna może zwolnić z obowiązku odbycia rocznej praktyki w rachunkowości, jeśli przez co najmniej 3 lata był zatrudniony w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, lub pozostawał w stosunku pracy na samodzielnym stanowisku w komórkach finansowo-księgowych. Praktyki nie muszą też odbywać osoby posiadające uprawnienia inspektora kontroli skarbowej lub certyfikat księgowy.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 i 4 ustawy o biegłych rewidentach, osoby posiadające uprawnienia biegłego rewidenta w innych krajach UE mogą utrzymać ten tytuł także w Polsce, po zdaniu egzaminu z prawa gospodarczego.

Opinie i porady ekspertów z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów

O szczegółowe zasady aplikowania zapytaliśmy ekspertów z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Maciej Chorostkowski, biegły rewident, kierownik Działu Samorządowego Biura KIBR

Kto może zostać biegłym rewidentem i jakie są zasady aplikowania?

Maciej Chorostkowski: Biegłym rewidentem może zostać każdy, kto m.in. posiada wyższe wykształcenie, pozytywnie ukończy postępowanie kwalifikacyjne i jest osobą o nieposzlakowanej opinii. Jeśli chodzi o wyższe wykształcenie często zaskakuje fakt, że nie ma żadnych wymogów odnośnie kierunku ukończonych studiów. Każdy chętny legitymizujący się dyplomem szkoły wyższej może zdobyć tytuł biegłego rewidenta.

W naszym zawodzie są nie tylko ekonomiści, ale także prawnicy, historycy, fizycy, czy biolodzy. To zawód dla ludzi gotowych do ciągłej nauki, rozwoju – i wbrew stereotypowym opiniom – lubiących pracę z ludźmi. Bo to również – w miarę kolejnych badań sprawozdań finansowych – poprzez kontakt z pracownikami badanych podmiotów biegli rewidenci uzupełniają swoją wiedzę.

Od strony formalnej rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej polega na złożeniu do Komisji Egzaminacyjnej zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego oraz kwestionariusza osobowego. Następnie kandydat musi zdać dziesięć egzaminów teoretycznych, zaliczyć praktykę w rachunkowości, aplikację i końcowy egzamin dyplomowy.

Po jego zdaniu następuje uroczyste ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, zwanej dalej „Radą” lub innym upoważnionym członkiem Rady i decyzja o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Radę. Po uprawomocnieniu się decyzji o wpisie oraz przekazaniu zawiadomienia o podjęciu i formie wykonywania zawodu, biegły rewident może formalnie rozpocząć pracę w zawodzie.

Do czego uprawnia tytuł biegłego rewidenta i jakie możliwości otwiera?

Maciej Chorostkowski: Tytułu uprawnia do wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym badania sprawozdań finansowych. Choć biegły rewident w praktyce korzysta z pomocy asystentów (stąd kolejną kluczową umiejętnością jest praca w grupie i zarządzanie zespołem), to ostatecznie właśnie na biegłym rewidencie spoczywa cały ciężar odpowiedzialności za wydawane opinie czy raporty.

Sam tytuł biegłego rewidenta jest często kartą przetargową w momencie aplikowania na różne stanowiska. Posiadanie go jest interpretowane jako najwyższy stopień wtajemniczenia w arkana rachunkowości. Moim zdaniem słusznie, bowiem praca biegłego rewidenta polega w dużej mierze na weryfikowaniu efektów pracy specjalistów w dziedzinie rachunkowości.

Tytuł potwierdza także posiadanie wszechstronnej wiedzy o prawidłowościach funkcjonowania zarówno przedsiębiorstwa jako całości, jak i oddziaływaniu na siebie jego poszczególnych segmentów. Biegły rewident porusza się na styku m.in. prawa, ekonomii, księgowości, a nierzadko psychologii. To jest trudny i wymagający zawód, a droga do zdobycia uprawnień wymaga ciężkiej pracy. Czy warto? Bezdyskusyjnie tak.

Co w praktyce oznacza wymóg nieposzlakowanej opinii?

Maciej Chorostkowski: To bardzo ciekawe pytanie, bowiem ustawa [Dz.U. z 2009 Nr 77, poz. 649] nie rozstrzyga tej kwestii. W praktyce sprawdza się, czy osoba nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym jako skazana za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Biegły rewident to zawód zaufania publicznego. Obiektywizm, uczciwość, przestrzeganie zasad etyki to jego fundamenty. Pamiętajmy, biegły rewident weryfikuje informacje, jakie emitują na swój temat same przedsiębiorstwa. Dzięki pracy biegłego rewidenta nie musimy zastanawiać się, czy informacje te są zgodne m.in. z obowiązującym prawem.

Zawód biegłego rewidenta ma na celu zwiększanie ochrony nad obrotem gospodarczym, a więc – wbrew pozorom – jego wyniki są najbardziej pożądane nie przez same podmioty, których sprawozdania finansowe są weryfikowane, a przez inwestorów (instytucjonalnych i indywidualnych), którzy lokując swoje środki są nimi żywotnie zainteresowani.

Jakie są wymogi formalne w kwestii odbycia praktyki w rachunkowości?

Maciej Chorostkowski: Aby uzyskać tytuł biegłego rewidenta należy m.in. odbyć roczną praktykę w rachunkowości w jednostce zobowiązanej do prowadzenia ksiąg rachunkowych, podmiocie wykonującym takie usługi na jej zlecenie lub w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, jeżeli świadczy usługi księgowe na rzecz innych jednostek.

Praktyka może odbywać się na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem przez praktykanta własnej działalności gospodarczej. Istnieje możliwość zwolnienia kandydata z tego obowiązku, o ile posiada on udowodnione doświadczenie w tym zakresie.

Po zaliczeniu praktyki kandydat musi jeszcze odbyć co najmniej dwuletnią aplikację pod okiem doświadczonego biegłego rewidenta, w trakcie której powinien nabyć umiejętności wymagane do wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Aplikacja musi się odbywać w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

Stwierdzeniem odbycia zarówno praktyki, jak i aplikacji zajmuje się Komisja Egzaminacyjna, która – w dalszej kolejności – dopuszcza kandydata do egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy jest przeprowadzany w formie ustnej i obejmuje cały zakres materiału oraz wiedzę zdobytą przez kandydata w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Anna Krok, kierownik Działu Postępowania Kwalifikacyjnego Biura KIBR

Jak wygląda i z jakich elementów składa się egzamin na biegłego rewidenta?

Anna Krok: Kandydat na biegłego rewidenta zobowiązany jest posiąść zarówno określoną wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne. Stopień ich opanowania zweryfikowany zostanie podczas dziesięciu egzaminów pisemnych i jednego ustnego egzaminu dyplomowego, których zaliczenie jest obligatoryjne.

Na ich zdanie nie ma określonego przedziału czasowego (dotyczy kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów po wejściu w życie ustawy z 2009 roku). Tempo zaliczenia tego etapu zależy więc od zaangażowania i indywidualnego podejścia kandydata.

Zakres wiedzy teoretycznej sprawdzanej na egzaminach obejmuje takie zagadnienia jak: teoria i zasady rachunkowości, ekonomia i kontrola wewnętrzna, prawo (prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo o postępowaniu upadłościowym i naprawczym oraz prawo regulujące działalność gospodarczą); prawo podatkowe, finanse, rachunkowość finansowa, rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, sprawozdania finansowe i ich analiza, rewizja finansowa.

Egzaminy pisemne składają się z czterech sesji egzaminacyjnych, z których każda obejmuje 2 albo 3 egzaminy. Każdy egzamin pisemny w danej sesji składa się z 2 albo 3 bloków tematycznych.  Blok tematyczny zawiera od 10 do 40 pytań testowych oraz od 1 do 7 zadań sytuacyjnych. Pytanie testowe jest pytaniem jednokrotnego wyboru (odpowiedź prawidłowa - dwa punkty, odpowiedź nieprawidłowa - minus jeden punkt i brak odpowiedzi - zero punktów). Zadanie sytuacyjne oceniane jest według skali punktowej podanej w zadaniu (za nieprawidłowo rozwiązane zadanie lub brak rozwiązania nie stosuje się punktów ujemnych).

Warunkiem zdania egzaminu pisemnego jest uzyskanie co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów z każdego bloku tematycznego. Największe trudności aplikantom sprawiają tematy związane z rachunkowością i finansami, zwłaszcza ich rozszerzona część (rachunkowość II), ze względu na obszerny zakres i stopień trudności. Ci, którym nie powiodło się za pierwszym razem nie zniechęcają się i próbują ponownie.

Przygotowując się do egzaminów warto zajrzeć do zeszytu specjalnego miesięcznika Rachunkowość, w którym podane są przykładowe tematy egzaminacyjne dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz program egzaminów i wymagania kwalifikacyjne. Przydatne w nauce powinny okazać się również publikacje wydawane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Antoni Kwasiborski, członek Komisji Egzaminacyjnej

W jaki sposób przygotować się do egzaminów?

Antoni Kwasiborski: W sprawie przygotowania do kolejnych egzaminów, niezależnie od woli i możliwości uczestniczenia w kursach przygotowawczych, proponuję przyjąć następujący model postępowania:

 1. przestudiować szczegółowy zakresu tematyczny egzaminu, do którego kandydat ma zamiar przystąpić, zwracając uwagę zarówno na zakres wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności,
 2. gruntownie rozpoznać stan prawny regulujący przedmiot egzaminu, bo znaczący zakres wiedzy z przedmiotów egzaminacyjnych pochodzi z ustaw i z przepisów wykonawczych
 3. zapoznać się z dostępnymi publikacjami pokrywającymi zakres tematyczny egzaminu,
 4. uczyć się ze świadomością, że na egzaminie wolno korzystać z przepisów prawa (nie opatrzonych komentarzami).

Niedługo przed egzaminem warto skalkulować czas, jaki można przeznaczyć na udzielanie odpowiedzi i rozwiązywanie zadań w każdym bloku tematycznym, bo aby zdać egzamin, trzeba zaliczyć wszystkie bloki, czyli za każdy blok uzyskać nie mniej niż 60% możliwej do uzyskania liczby punktów.

Uczestnictwo w kursach przygotowawczych znacznie ułatwia pozyskanie wiedzy i nabycie wymaganych umiejętności. Organizatorzy kursów dysponują doświadczoną kadrą wykładowców, dostosowujących zakres i poziom zajęć do wymagań kwalifikacyjnych. Kandydat ma na ogół prawo wyboru uczestniczenia w zajęciach przygotowujących do określonych egzaminów. Wyszukiwarka internetowa, oprócz oddziałów okręgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, proponuje i innych szkoleniowców.

Komisja Egzaminacyjna nie wydaje materiałów szkoleniowych, ani nie rekomenduje publikacji wydanych przez różnych wydawców – jako źródeł wiedzy gwarantujących sukcesy egzaminacyjne. Radzimy zapoznać się z ofertą wydawniczą Rachunkowości Sp. z o.o. i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Z jakimi pytaniami kandydaci radzą sobie dobrze, a które sprawiają im trudność?

Antoni Kwasiborski: Kandydaci dobrze przygotowani do egzaminów radzą sobie dobrze ze wszystkimi pytaniami i zadaniami sytuacyjnymi. Trudniejsze dla kandydatów są na ogół pytania i zadania:

 • dotyczące bardziej zaawansowanej wiedzy, np. specyfiki finansów i rachunkowości instytucji finansowych (przede wszystkim banków i zakładów ubezpieczeń), instrumentów finansowych, usług długoterminowych, odroczonego podatku dochodowego, łącznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, zasad ujawniania, wyceny i prezentacji aktywów, zobowiązań i grup operacji wg MSR itp.;
 • dotyczące zagadnień nie występujących wcześniej w pytaniach i zadaniach, np. w związku ze zmianą przepisów;
 • skomplikowanych szczegółowych przypadków ustalania różnych wielkości ekonomicznych, zwłaszcza finansowych i podatkowych;
 • wymagające skojarzenia wiedzy należącej do różnych dziedzin.

Jak przebiega ustny egzamin kończący proces przyznawania tytułu?

Antoni Kwasiborski : Złożenie z wynikiem pozytywnym, przed Komisją Egzaminacyjną dla kandydatów na biegłych rewidentów, końcowego ustnego egzaminu dyplomowego jest jednym z ustawowych warunków uzyskania tytułu biegłego rewidenta i wpisu do rejestru biegłych rewidentów.

Egzamin dyplomowy trwa nie dłużej niż 30 minut i polega na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania zawarte w zestawie pytań, wylosowanym przez kandydata na biegłego rewidenta. Kolejność udzielania odpowiedzi ustala kandydat. Podczas egzaminu dyplomowego nie można korzystać z żadnych pomocy.

Na tym egzaminie jest sprawdzana wiedza zdobyta w trakcie aplikacji. O tematyce egzaminu dyplomowego decyduje więc zakres doświadczeń, które kandydat na biegłego rewidenta powinien nabyć w toku aplikacji.

Wg przepisów rozporządzenia z 29 grudnia 2009 r. Ministra Finansów w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów, w trakcie odbywania aplikacji kandydat na biegłego rewidenta powinien nabyć umiejętności wymagane do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, w szczególności w zakresie:

 1. wyboru i stosowania właściwych (wg krajowych standardów rewizji finansowej (KSRF), a w przypadkach, gdy tego wymagają KSRF, także wg międzynarodowych standardów rewizji finansowej (MSRF) metod i technik w procesie badania sprawozdań finansowych, co wymaga m.in. gruntownej znajomości przedmiotu rewizji finansowej, którym są sprawozdania finansowe (jednostkowe, łączne, skonsolidowane grup kapitałowych), a w tym zasady ujmowania, wyceny i prezentacji poszczególnych składników aktywów, pasywów i operacji gospodarczych – według przepisów ustawy o rachunkowości oraz krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości,
 2. opracowywania dokumentacji badania sprawozdań finansowych, w tym dokumentacji roboczej, raportu i opinii biegłego rewidenta oraz wystąpienia porewizyjnego  - zgodnie z KSRF,
 3. współpracy z przedstawicielami jednostek, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta (w tym z osobami i organami sprawującymi nadzór i z komitetami audytu) z uwzględnieniem warunków prawnych tej współpracy w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej.

Wykaz umiejętności zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Finansów nie ma charakteru katalogu zamkniętego. Trzeba więc liczyć się z tym, że w zestawie pytań egzaminacyjnych znajdą się i inne ważne zagadnienia, jak np. zasady etyki zawodowej, czy system zapewnienia odpowiedniej jakości usług wykonywanych przez biegłych rewidentów.

Pytania są formułowane w taki sposób, aby skłaniały egzaminowanego do odpowiedzi ukierunkowanej na wykazanie umiejętności praktycznego stosowania wiedzy i poprawnego wykonywania podstawowych zadań i czynności biegłego rewidenta.

Egzamin dyplomowy przeprowadza zespół, w skład którego wchodzi przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej lub jego zastępca oraz dwóch członków Komisji. Każda z wymienionych osób indywidualnie ocenia udzielone odpowiedzi z uwzględnieniem ich poprawności i spójności oraz umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej w toku postępowania kwalifikacyjnego, a zwłaszcza aplikacji. Po opuszczeniu sali egzaminacyjnej przez ostatnią osobę zdającą egzamin w danym dniu, zespół egzaminacyjny konfrontuje oceny przyznane za odpowiedzi kandydatów na poszczególne pytania i decyduje o pozytywnym lub negatywnym wyniku egzaminu każdej ze zdających osób. Następnie przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ogłasza wynik egzaminu.

Wiedzą o postępowaniu kwalifikacyjnym podzielili się: Maciej Chorostkowski, biegły rewident, kierownik Działu Samorządowego Biura KIBR i Anna Krok, kierownik Działu Postępowania Kwalifikacyjnego Biura KIBR oraz Antoni Kwasiborski członek Komisji Egzaminacyjnej.

Za współpracę w przygotowaniu artykułu dziękujemy również Redakcji Rachunkowość – wydawcy miesięcznika Rachunkowość oraz zeszytów specjalnych z tej dziedziny – książek.2011-10-24 ,