Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Start biznesu z Wojewódzkim Urzędem Pracy

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_0bcfd86b545582820.jpg
Start biznesu z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Aby stół stał stabilnie, powinien mieć cztery nogi. Podobnie jest z działalnością gospodarczą mówi Barbara Kwapiszewska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wspomina również o tym co należy zrobić, aby konstrukcja zwana „własnym biznesem” przybrała miarę stabilnej konstrukcji. Uświadamia także, iż myślenie wielokierunkowe popłaca, a odwaga do podejmowania nowych wyzwań może być kluczem do sukcesu.


Youngpro.pl: Jestem studentem. Mam pomysł na własną działalność gospodarczą. Jakie wsparcie mogę otrzymać z ramienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy?
Barbara Kwapiszewska: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej dla regionalnej części Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizuje Działanie 6.2 umożliwiające pozyskanie środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej. Osoba, która zakwalifikuje się do otrzymania dotacji, kierowana jest przez prowadzącego projekt operatora na szkolenie z zakresu przedsiębiorczości. Dotacji udzielają również powiatowe urzędy pracy. W zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej pomocą służy także Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Punkty Konsultacyjne KSU oraz funkcjonujący przy Urzędzie Miasta Poznania Punkt Informacji Gospodarczej (ul. Matejki 50), a także Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości (ul. Klasztorna 16, www.powp.poznan.pl)

Czy istnieją programy wspierające rozwój przedsiębiorczości wśród osób młodych?
Jedną z grup docelowych w realizowanym na szczeblu regionalnym działaniu 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL są osoby bezrobotne do 25 roku życia. To właśnie one mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie do 40 tysięcy złotych ze środków unijnych na otworzenie własnej działalności gospodarczej. Inną formą wsparcia, przeznaczoną zarówno dla osób bezrobotnych, jak i pracujących, są udzielane na preferencyjnych warunkach mikropożyczki - środki finansowe do 50 tysięcy złotych, które należy zwrócić w terminie 5 lat z możliwością zawieszenia tej spłaty na okres łączny 12 miesięcy. O charakterze działalności gospodarczej decydują każdorazowo sami uczestnicy projektu. Więcej szczegółów na ten temat można odnaleźć na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej – własna firma. Zachęcam również do skorzystania z usług funkcjonującego przy WUP w Poznaniu Punktu Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego (osobiście od poniedziałku do piątku, w godz. od 8 do 14, bądź też telefonicznie – 61 846 38 23).

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z poszczególnych programów?
Jak już wspomniałam wcześniej, o dofinansowanie bezzwrotne mogą ubiegać się jedynie osoby bezrobotne. Przypominam, że w świetle obowiązujących przepisów prawa osobą bezrobotną jest wyłącznie osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce stałego bądź czasowego zameldowania. Jeśli chodzi o mikropożyczki, nie ma takich ograniczeń. W obu przypadkach, co do zasady, nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego przez uczestnika projektu.

Czy istnieją szkolenia z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej organizowane z ramienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy?
Urząd cyklicznie, przynajmniej raz na kwartał, organizuje bezpłatne warsztaty pod nazwą Przedsiębiorczość, czyli jak zaistnieć na rynku pracy. Warsztaty te skierowane są dla osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, chcących otworzyć działalność gospodarczą.
Podczas spotkania, trwającego od 4 do 5 dni (16-20h), uczestnicy dowiedzą się:
•    jak wygląda procedura zakładania działalności – formalności, wnioski itp.
•    w jakich formach prawno-administracyjnych mogą prowadzić DG,
•    jakie formy opodatkowania podatkiem dochodowym będą najkorzystniejsze,
•    gdzie i jakie dotacje uzyskać,
•   jakie, inne niż dotacje, źródła finansowania działalności są dostępne (inicjatywa JEREMIE, poręczenia WARP, mikrofudusze, fundusze VC, inkubatory przedsiębiorczości).
Wszelkie informacje o planach warsztatowych organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w kolejnym kwartale są zamieszczane na stronie internetowej www.wup.poznan.pl (w zakładce Kalendarz warsztatów i szkoleń informacyjnych). Najbliższe spotkanie na temat przedsiębiorczości zaplanowane jest od 8 do12 lipca 2013 roku w godzinach od 9:00 do 13:00, na warsztaty można zapisać się pod nr tel. 61 846 38 61 lub 61 846 38 52.
Ponadto chciałabym zwrócić uwagę zainteresowanym, iż ogólnopolska baza kursów, szkoleń i studiów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej znajduje się na stronie internetowej www.inwestycjawkadry.pl.
Bezpłatne szkolenia można odnaleźć również na następujących portalach: www.akademiaparp.gov.pl, www.wirtualnyinqbator.pl.

Czy Wojewódzki Urząd Pracy wspiera młodych przedsiębiorców w trakcie realizacji projektu?
Wydaje się, że gdy młody człowiek wpada na ciekawy pomysł, tylko krok dzieli go od osiągnięcia sukcesu, niestety jest to złudne poczucie. Młodym przedsiębiorcom często brakuje systematyczności i  umiejętności długofalowego planowania, a to przekłada się na krótki okres funkcjonowania nowo otwartych firm; jak pokazują statystyki, około 66 procent nowo otwartych firm kończy działalność w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia. Początkujący przedsiębiorcy często uzależniają otwarcie własnej działalności od otrzymania dotacji. Taki sposób myślenia utrudnia rozwijanie działalności – należy pamiętać, że dotacja jest tylko jednym z możliwych źródeł finansowania i powinna być raczej pomocnym narzędziem niż czynnikiem decydującym. Aby stół stał stabilnie, powinien mieć cztery nogi. Podobnie jest z działalnością gospodarczą – im więcej źródeł finansowania, tym lepiej. A w rozwijaniu firmy równie ważne są pomysły i determinacja w dążeniu do celu. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej, sprawuje nadzór i kontrolę nad projektodawcami, których to projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach ogłoszonych przez nią konkursów, o czym mówiliśmy w drugim pytaniu.

Pracując w WUP bacznym okiem obserwuje Pani działania młodych przedsiębiorców. Czy posiada pani jakieś rady, które pomogłyby im w odniesieniu sukcesu?
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu nie weryfikuje wniosków uczestników projektów, bowiem składane są one bezpośrednio do Beneficjentów. To właśnie oni odpowiadają za przeprowadzenie rekrutacji do projektu oraz dokonują oceny złożonych przez uczestników biznes planów. Ze swojej strony mogę jedynie życzyć odwagi do podejmowania nowych wyzwań, wytrwałości w dążeniu do celu oraz wielu sukcesów! Niech zachętę do działania stanowią relacje tych, którym się udało – zostały one zamieszczone w publikacjach naszego urzędu i wszystkie dostępne są stronie internetowej.

Dziękuję za rozmowę.


2013-06-14 ,