Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Pytanie do eksperta: Jakie są okresy wypowiedzeń?

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_f1a79099433646687.jpg
Pytanie do eksperta: Jakie są okresy wypowiedzeń?
Nowa oferta pracy na horyzoncie, a wraz z nią nowe możliwości? Co za tym idzie? Rozwiązanie dotychczasowo obowiązującej nas umowy. Kiedy powinniśmy poinformować pracodawcę o naszym odejściu? Jak nie spalić za sobą przysłowiowych mostów i uchronić pracodawcę przed brakiem pracownika? Podpowiada Jolanta Hryszkiewicz, Payroll Specialist w Grafton Recruitment.Okres wypowiedzenia jest to czas, jaki musi upłynąć od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy do jej rozwiązania (rozwiązanie umowy jest następstwem złożonego pisemnie oświadczenia). Rozwiązanie umowy o pracę następuje po upływie ściśle określonego przez prawo pracy okresu wypowiedzenia. Zgodnie z art. 30 § 2 1 KP okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub ostatnim dniu miesiąca. Oznacza to, że np. złożenie wypowiedzenia we wrześniu (bez znaczenia którego dnia września) skutkować będzie rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony ostatniego dnia października, jeżeli mamy do czynienia z umową, do której stosujemy miesięczny okres wypowiedzenia, natomiast 3-miesięczny okres wypowiedzenia upłynąłby ostatniego dnia grudnia. Ten dzień nazywamy terminem wypowiedzenia, czyli dniem, w którym kończy się okres wypowiedzenia.

Długość okresu wypowiedzenia zależy przede wszystkim od rodzaju zawartej umowy. Najdłuższe okresy wypowiedzenia mają zastosowanie do umów zawartych na czas nieokreślony. Okres ten zależny jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (tzw. zakładowy staż pracy). Zgodnie z art. 36 § 1 KP wynosi on:
  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Do okresu zatrudnienia wlicza się okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika na podstawie art. 23 1 KP. Można więc powiedzieć, że we wskazanym przypadku, gdy nowy pracodawca jest następcą prawnym poprzedniego okresy zatrudnienia ulegają sumowaniu.

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn nie dotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

W przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony zawartej na okres co najmniej 6 miesięcy zgodnie z art. 33 KP, strony mogą przy jej zawieraniu przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia takiej umowy o pracę upływał będzie zawsze w sobotę, np. składamy wypowiedzenie w dniu 9 września (poniedziałek), okres wypowiedzenia upłynie dopiero w dniu 28 września (piątek). Pamiętajmy, że  od momentu złożenia wypowiedzenia do upływu terminu wypowiedzenia upłynąć musi dwa pełne kalendarzowe tygodnie pracy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, obejmujący konieczny czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy przez innego pracownika (tzw. umowa na zastępstwo) wynosi 3 dni robocze (art. 33 1 KP).
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi
  1. 3 dni robocze w przypadku gdy okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  2. 1 tydzień gdy okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, 
  3. 2 tygodnie jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.
2013-09-16 ,