Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Czym są Narodowe Siły Rezerwowe? Warto?

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_51f99326e75067957.jpg
Czym są Narodowe Siły Rezerwowe? Warto?

Lekarze, psycholodzy, inżynierowie, przedstawiciele wielu zawodów odwieszają od czasu do czasu garnitur, kitel, służbowy outfit, ubierają mundur i idą na spotkanie z wojskową przygodą. Narodowe Siły Rezerwowe to jednak coś więcej niż emocjonujące oderwanie od codziennych obowiązków i adrenalina.

Czym w takim razie są Narodowe Siły Rezerwowe? Tworzą je wyselekcjonowani ochotnicy – żołnierze rezerwy, którzy pozostają do dyspozycji wojska w przypadku militarnych i niemilitarnych zagrożeń, zarówno w kraju, jak i w misjach poza granicami państwa. Po przejściu selekcji przechodzą szkolenie wojskowe, a następnie, mogą być wezwani np. w przypadku klęski żywiołowej. W czasie szkolenia oraz pełnienia służby otrzymują oni żołd, a ich pracodawca odszkodowanie tytułem powołania pracownika do służby.

Żołnierze z Narodowych Sił Rezerwowych, mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, czy przy oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych.

Wojsko szczególnie chętnie przyjmuje w szeregi Narodowych Sił Rezerwowych specjalistów: lekarzy, techników, informatyków, psychologów, czy osoby mające doświadczenie w służbach medycznych i ratowniczych. Od lipca 2010 do NSR powołano 20 000 żołnierzy rezerwy z czego 7000 po zaledwie roku dostało możliwość zatrudnienia w kadrze zawodowej Sił Zbrojnych. To ważna wskazówka dla tych, którzy rozważają pracę żołnierza zawodowego, która wiąże się ze stabilnością zatrudnienia, prestiżem i dobrymi zarobkami.

Oferta NSR skierowane jest również dla kobiet. Z ministerialnej publikacji wynika, że jest ich w wojsku coraz więcej i mogą ubiegać się o przydział na każde stanowisko. „Kobiety w dzisiejszym Wojsku Polskim są dowódcami pododdziałów, pilotują śmigłowce i samoloty, pracują jako kontrolerzy ruchu lotniczego, nawigatorzy, oficerowie na okrętach nawodnych i podwodnych. Służą od lat w składzie Polskich Kontyngentów Wojskowych w charakterze specjalistów ds. współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC), lekarzy, dowódców plutonów rozpoznawczych, inżynieryjnych i remontowych oraz pilotów” – czytamy w poradniku Sztabu Generalnego.

Narodowe Siły Rezerwowe: Obowiązki i benefity

Najważniejsze obowiązki żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych:

 • Udział w szkoleniach
 • Udział w akcjach z przydziału kryzysowego
 • Przestrzeganie regulaminów wojskowych
 • Przestrzeganie tajemnicy informacji niejawnych
 • Informowanie o zdarzeniach losowych i pogorszeniu się stanu zdrowia

Przywileje żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych:

 • Żołd – za każdy dzień szkolenia, służby przygotowawczej i służby wojskowej.
 • Zwrot różnicy między wysokością wynagrodzenia za pracę, a wysokością żołdu.
 • Zwrot kosztów dojazdu do jednostki.
 • Podczas pełnienia służby żołnierzowi przysługuje opieka medyczna, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 • Żołnierze będą mogli przejść szkolenie przedmiotowe w specjalnościach przydatnych nie tylko dla Sił Zbrojnych RP, ale również w pracy zawodowej. Szkolenia tego typu, realizowane także poza wojskiem, dofinansuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

Narodowe Siły Rezerwowe: Co z pracą zawodową?

Odbywanie corocznych szkoleń to jeden z podstawowych obowiązków żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych. Dodatkowo trzeba się liczyć z możliwością przydziału kryzysowego np. w przypadku powodzi, czy innych kataklizmów. Zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony, nie muszą się jednak martwić, że nieobecność w pracy będzie powodem zwolnienia. Gwarantuje to przyjęte prawo.

Warto jednak wiedzieć, że ochrona stosunku pracy żołnierzy NSR nie ma zastosowania do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy oraz jeżeli wypowiedzenie następuje z winy pracownika, a także w przypadkach ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo likwidacji stanowiska pracy oraz przy przeprowadzaniu zwolnienia grupowego. Taka ochrona nie ma także racji byty w przypadku umów cywilnoprawnych np. umowa zlecenie czy umowa o dzieło.

To do dowódcy jednostki wojskowej należy coroczne informowanie pracodawcy o terminach szkoleń rotacyjnych pracownika do końca roku na rok następny. Pracodawca będzie miał wkrótce możliwość wystąpienia o zmianę terminu powołania pracownika na rotacyjne ćwiczenia wojskowe, jeżeli w danym terminie jest on niezbędny w przedsiębiorstwie. Na okres ćwiczeń wojskowych udzielany jest urlop bezpłatny, podczas którego pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, oprócz prawa do wynagrodzenia. Czas czynnej służby wojskowej jest wliczany do wysługi pracowniczej.

Dodatkowo pracodawca otrzymuje od wojska rekompensatę finansową za koszty związane z nieobecnością pracownika.

Narodowe Siły Rezerwowe: Jakie wymagania należy spełniać?

Kandydaci do Narodowych Sił Rezerwowych powinni spełniać określone ustawą wymagania:

 • muszą uzyskać orzeczenie od wojskowej poradni psychologicznej o braku przeciwwskazań do pełnienia służby;
 • powinni posiadać przygotowanie zawodowe [np. wykształcenie kierunkowe] i kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej;
 • muszą zaliczyć test sprawności fizycznej;
 • w przypadku osób, które nie zostały powołane do wojska, niezbędne jest przejście służby przygotowawczej;
 • powinni posiadać wykształcenie m.in. gimnazjalne dla stanowisk szeregowych, średnie dla stanowisk podoficerów, wyższe dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;
 • nie mogą dostać przydziału do służby zastępczej;
 • nie mogą być karani za przestępstwa popełnione umyślnie.

Najbardziej newralgicznym wymaganiem jest tutaj zaliczenie testu ze sprawności fizycznej. Wyznaczone normy są jednak niższe jak w przypadku naboru do Zawodowej Służby Wojskowej. Oczywiście kryteria uwzględniają różnice płci i to panowie powinni wykazywać się lepszą kondycją fizyczną. Dla przykładu, mężczyźni do 25 roku muszą w ciągu 2 min. wykonać przynajmniej 50 skłonów tułowia w przód, żeby zaliczyć test na ocenę dostateczną. Panie z analogicznej grupy wiekowej zdadzą egzamin po wykonaniu 32 skłonów (dane z WKU Giżycko).

Służbę przygotowawczą można odbyć już w trakcie studiów. Szkolenia przeznaczone dla studentów nie kolidują z zajęciami na uczelni, ponieważ odbywają się podczas przerw letnich i rozdzielona na dwa następujące po sobie lata edukacji.

Narodowe Siły Rezerwowe: Trochę statystyki

Narodowe Siły Rezerwowe w obiektywie

Zdjęcia pochodzą z galerii witryny internetowej Narodowych Sił Rezerwowych

2012-12-28 ,