Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Finansowe formy wsparcia dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_dd241a06b23606354.jpg
Finansowe formy wsparcia dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje

Powiatowe urzędy pracy oferują kilka ciekawych form wsparcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Nie wszyscy o nich wiedzą, a jeśli nawet są świadomi ich istnienia, nie są pewni, czy mają prawo skorzystać np. z pożyczki szkoleniowej. Jak to wygląda w praktyce?

Bardzo często jedyną szansą na znalezienie pracy jest przekwalifikowanie się. Nie każdego jednak stać na dodatkowe kursy i szkolenia czy opłacenie studiów podyplomowych. Powiatowe urzędy pracy proponują różne formy wsparcia, które mają ułatwić znalezienie pracy.

Szkolenia

Jest to bardzo popularna forma dokształcania się zarówno osób bezrobotnych, jak też poszukujących pracy. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w okresie szkolenia, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, mogą dodatkowo liczyć na stypendium w wysokości 913,70 zł brutto. Warunkiem uzyskania pełnej kwoty stypendium jest udział w szkoleniu trwającym co najmniej 150 godzin miesięcznie. Jeśli jednak szkolenie będzie trwało krócej, kwota stypendium będzie ustalona proporcjonalnie do liczby godzin szkolenia. Wysokość stypendium nie może być jednak niższa niż 20 proc. zasiłku dla bezrobotnych.

Warto wiedzieć, że jeśli w trakcie szkolenia znajdziemy ciekawą ofertę pracy i podejmiemy zatrudnienie czy inną pracę zarobkową lub też rozpoczniemy prowadzenie własnej działalności gospodarczej, nie jesteśmy zobligowani do zwrotu kosztów szkolenia, możemy je kontynuować, a dodatkowo otrzymamy stypendium w wysokości 20 proc. zasiłku dla bezrobotnych.

Finansowanie kosztów egzaminów i licencji

Jeśli osoby bezrobotne lub niektóre z osób poszukujących pracy zamierzają przystąpić do egzaminów w celu uzyskania świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych czy tytułów zawodowych, mogą zwrócić się do właściwego powiatowego urzędu pracy z wnioskiem o sfinansowanie wydatków na ten cel. Mogą także ubiegać się o sfinansowanie kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Kwota tego dofinansowania nie może jednak przekroczyć przeciętnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie 3366,11 zł.

Osoby bezrobotne i niektóre z osób poszukujących pracy, które chcą ubiegać się o sfinansowanie kosztów egzaminów i licencji, powinny złożyć we właściwym powiatowym urzędzie pracy wniosek oraz niezbędne załączniki. Pierwszym z nich jest informacja o nazwie, terminie i koszcie egzaminu lub uzyskania licencji. Dodatkowym dokumentem, wymaganym przez niektóre powiatowe urzędy pracy, jest uprawdopodobnienie uzyskania odpowiedniej pracy lub podjęcia działalności gospodarczej.

Warto wiedzieć, że starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, poniesionych przez osobę bezrobotną kosztów przejazdu na egzamin.

Pożyczka szkoleniowa

Osoby bezrobotne, a także niektóre z osób poszukujących pracy mogą ubiegać się w powiatowym urzędzie pracy o udzielenie pożyczki szkoleniowej. Jest ona nieoprocentowana, a okres jej spłaty wynosi maksymalnie 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

Dlaczego warto skorzystać z pożyczki szkoleniowej? Przede wszystkim dlatego, że umożliwia ona sfinansowanie szkolenia do wysokości 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy. Nowe kwalifikacje w dużym stopniu zwiększą szanse na zdobycie zatrudnienia lub utrzymanie obecnego stanowiska pracy.

W sytuacji gdy pożyczka zostanie wykorzystana na inne cele niż określone w umowie lub osoba, która ją otrzymała, nie podejmie lub też nie ukończy szkolenia, będzie ona zobowiązana do zwrotu środków w całości wraz z odsetkami ustawowymi. Te ostatnie ustalane są też od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

Dofinansowanie studiów podyplomowych

Osoby, które mimo ukończenia studiów mają problem ze znalezieniem odpowiedniej pracy, mogą dokształcać się, korzystając z bogatej oferty studiów podyplomowych. Powiatowe urzędy pracy wspierają tego typu działania. Oferują dofinansowanie do 100 proc. kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Dodatkowo osoby korzystające z tego typu wsparcia mają prawo do stypendium za okres uczestnictwa w zajęciach. Kwota, jaką otrzymują, to 20 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, nie zawiesza się wypłaty stypendium.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i toku postępowania w przypadku starania się o określone formy wsparcia z urzędu pracy można uzyskać od konsultantów Zielonej Linii, wybierając numer 19524.

2011-12-02 ,