Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Umowa o wolontariat

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_239c01a14f2855644.jpg
Umowa o wolontariat

Umowa o wolontariat jest dokumentem regulującym wykonywanie świadczeń przez wolontariuszy, która powstała na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Umowa o wolontariat jest podpisywana między wolontariuszem a organizacją pozarządową, organem administracji publicznej lub podmiotem jej podległym. Świadczeniobiorca ma obowiązek spisać taką umowę jeżeli okres wykonywania świadczeń przez wolontariusza przekracza okres 30 dni lub na

Umowa o wolontariat może dotyczyć świadczenia przez wolontariuszy pracy w zakresie działalności statutowej, związanej z realizacją zadań pożytku publicznego. Nie może włączać natomiast obowiązków, które łączą się z działalnością gospodarczą prowadzoną przez organizacje pozarządowe oraz organy administracji publicznej.

Umowa z wolontariuszem powinna zawierać następujące zapisy:

  • zakres, sposób i czas wykonywania obowiązków przez wolontariusza;
  • wskazanie możliwości rozwiązania porozumienia;
  • wskazanie na konieczność wykonywania zadań osobiście, jeżeli jest to niezbędne.

Wolontariusz, z którym została podpisana umowa o wolontariacie ma prawo do uzyskania informacji zwrotnej od przełożonego a także, po zakończeniu współpracy na jego życzenie wystawiane jest zaświadczenie o zakresie i formie współpracy.

Na korzystających ze świadczeń wolontariuszy leży obowiązek wyposażenia ich w środki ochrony indywidualnej (np. odzież roboczą). Jest zobligowany również do zapewnienia im ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Korzystający z ich pracy może zapewnić im także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń, a także ubezpieczenie zdrowotne.

Korzystający ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji a także informować o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami

Wolontariusz powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać odpowiednie wymagania jeśli wymagają tego inne przepisy prawne.

Ustawa o wolontariacie wskazuje możliwość zwrotu wolontariuszowi poniesionych kosztów (np. przejazd, koszty rozmów telefonicznych), ale do tego nie obliguje.

Źródła:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2011-10-21 ,