Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Umowa o pracę

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_59745e53659624822.jpg
Umowa o pracę
Dla większości pracujących to symbol stabilizacji i bezpieczeństwa zatrudnienia. W pełni obejmuje prawami pracowniczymi, daje gwarancję pracy w wyznaczonym okresie, ubezpieczenia, składki i urlopy. Jednocześnie wiążąca się z wysokimi kosztami i odpowiedzialnością po stronie pracodawcy. Umowa o pracę – czym jest? Na co zwrócić uwagę? Poniżej kilka faktów i uwag o umowie o pracę. 

Umowa o pracę – definicja

Umowa o pracę jest formą nawiązania stosunku pracy. Pracownik oświadcza w niej o woli osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym oraz pod jego kierownictwem, pracodawca natomiast do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Na podstawie zawiązania się stosunku pracy w oparciu o umowę o pracę, pracownik zostaje objęty przepisami o charakterze ochronnym zawartymi w kodeksie pracy.

Umowa o pracę – treść

Umowa o pracę powinna zawierać:
 • rodzaj pracy;
 • miejsce wykonywania pracy;
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników; (pamiętaj o płacy minimalnej);
 • wymiar czasu pracy;
 • termin rozpoczęcia pracy.

Umowa o pracę - rodzaje

 • Umowa na czas nieokreślony.
 • Umowa na czas określony.
 • Umowa na okres próbny.
 • Umowa na zastępstwo.
 • Umowa na czas wykonywania określonej pracy.

Umowa o pracę - rozwiązanie

Umowa o pracę może zostać rozwiązana:
 • na mocy porozumienia stron;
 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);
 • z upływem czasu, na który była zawarta (umowa o pracę na czas określony);
 • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta (umowa o pracę na czas wykonania pracy).

Umowa o pracę – czas pracy

Kodeks pracy określa normy i ogólny wymiar czasu pracy. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie powinien przekraczać przeciętnie 48 godzin. Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Praca wykonywana ponad obowiązujące normy czasu pracy, a także w godzinach nieobjętych grafikiem pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych (tzw. nadgodziny). Pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia za nie, oprócz wynagrodzenia, dodatku w wysokości 50% wynagrodzenia oraz 100% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy a także w niedziele i święta nie będące dla pracownika dniami pracy wyznaczonymi w grafiku.

Umowa o pracę – urlopy

Pracownikowi przysługuje ponadto prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu wynosi 20 dni dla pracowników zatrudnionych krócej niż 10 lat i 26 dni dla pracowników zatrudnionych dłużej niż 10 lat. Na pisemny wniosek pracownika, pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. [Zobacz: Pytanie do eksperta: Jak wziąć urlop wypoczynkowy?]

Komentarz eksperta:

"Umowa o pracę to również obowiązki. Poza wieloma prawami, w ramach umowy o pracę pracownik otrzymuje szereg obowiązków. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest sumienne i staranne wykonywanie swojej pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonego. Dodatkowo przestrzeganie regulaminu pracy i zasad BHP, dbałość o dobro firmy i ochrony mienia. Ostatnio często pracodawcy zwracają szczególną uwagę na kolejny obowiązek pracownika, czyli zachowanie tajemnicy. Należy pamiętać, że naruszenie jakiegokolwiek obowiązku może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem." 
Natalia Janusiak
Junior Recruitment Consultant
Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.Źródło: Kodeks pracy

2013-10-01 ,