Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Umowa o dzieło

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_2d3301debf7489561.jpg
Umowa o dzieło
Nierzadko pracodawcy chcąc sprawdzić nowych pracowników lub współpracując w ramach dodatkowych zleceń podpisują umowy o dzieło. Ta forma współpracy jest wyłączona spod Kodeksu Pracy, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na jej treść, a wszystkie ustalenia pomiędzy stronami powinny być zawarte na piśmie. Co jeszcze jest ważne?

Umowa o dzieło - charakter

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a zamawiający do zapłaty za jego wykonanie. Umowa ma charakter jednorazowy, a jej przedmiotem jest osiągnięcie konkretnego efektu (materialnego lub niematerialnego).

Umowa o dzieło - przedmiot

Efektem pracy w ramach umowy o dzieło może być:
  • ucieleśniony fizycznie – np. pomalowanie pokoju, 
  • nieucieleśniony fizycznie - np. występ.

Umowa o dzieło - strony

Stronami umowy o działo - zamawiający wykonanie dzieła i przyjmujący wykonanie dzieła są równorzędnymi podmiotami umowy cywilnoprawnej. Przyjmujący zamówienie ma swobodę co do miejsca, sposobu i czasu wykonania dzieła, ciąży na nim jedynie obowiązek wykonania go zgodnie z określonymi w umowie parametrami i w wyznaczonym czasie.

Umowa o dzieło - rozliczenie

Rozliczenie wynagrodzenia następuje z reguły na podstawie przekazywanych zlecającemu rachunków, które wystawiać powinien wykonawca. W praktyce stosuje się jednak zasadę, że rachunek drukuje i wypełnia zleceniodawca, a zleceniobiorca dostaje jego treść do wglądu.

Umowa o dzieło - charakter

Zleceniobiorca nie ma prawa do ubezpieczeń emerytalnych, chorobowych, rentowych, wypadkowych ani zdrowotnych, nie ma również zapewnionego prawa do urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego czy wychowawczego.

Przyjmujący zamówienie nie ma obowiązku wykonywać zadań z nim związanych osobiście (chyba, że jest to określone w umowie). Jeżeli zleci je na inne osoby to musi je nadzorować, a za rezultat odpowiada osobiście.

Umowa może zostać zawarta pisemnie, ustnie a także w sposób dorozumiany.

Umowa o dzieło - rozwiązanie

Umowa o dzieło wygasa z momentem ukończenia dzieła i wypłaty wynagrodzenia. Zleceniodawca może również odstąpić od umowy w przypadku gdy dzieło ma istotne wady lub wykonawca nie usunął ich w określonym terminie, a także w sytuacji opóźnień w rozpoczęciu bądź wykonaniu dzieła, które w praktyce uniemożliwiają jego ukończenie w ustalonym terminie. Kiedy to z powodu zleceniodawcy niemożliwe jest wykonanie zlecenia – przyjmujący zamówienie musi otrzymać stosowne wynagrodzenie.

W sytuacji konfliktu ze zleceniodawcą lub oszustwem z jego strony, zleceniobiorca może go skarżyć jedynie na drodze cywilnej, co wiąże się z potrzebą wynajęcia adwokata.


Uregulowania prawne dotyczące umów o dzieło znajdują się w art. 627 - 646 Kodeksu Cywilnego.
2013-10-08 ,