Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Umowa na zastępstwo

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_3327c511663871204.jpg
Umowa na zastępstwo
Umowa na zastępstwo jest jedną z umów wymienionych w Kodeksie pracy. Umożliwia pracodawcom podpisywanie krótkotrwałych umów o pracę, na znacznie korzystniejszych warunkach niż te, jakie niesie ze sobą umowa o pracę. Posiada także pewne walory dla pracowników: pozwala poznać nowe miejsca pracy, zaprezentować pracodawcy swoje umiejętności.

Umowa na zastępstwo - charakterystyka

Tego rodzaju umowę zawiera się na czas określony, obejmujący okres usprawiedliwionej nieobecności zastępowanego pracownika z powodu na przykład choroby lub macierzyństwa. W treści umowy można wskazać dokładną datę jej zakończenia lub też jej nie podawać, ponieważ często trudno przewidzieć dokładną datę powrotu pracownika. Można wówczas dodać klauzulę mówiącą o tym, iż trwa ona do momentu powrotu do pracy zastępowanego pracownika, należy podać jego imię i nazwisko.

Umowa na zastępstwo - zasady

Zakres zadań powinien być zbliżony do zakresu obowiązków zastępowanego pracownika, dozwolone są jednak pewne modyfikacje. Wynagrodzenie za zastępstwo ustalane jest tak samo jak w przypadku nowo zatrudnionej osoby, pensja nie musi być identyczna z pensją pracownika, który jest zastępowany.

Umowa na zastępstwo - uprawnienia pracownika

Umowa o pracę na zastępstwo jest pełnoprawną umową o pracę i pracownikowi, który ją podpisał przysługują wszystkie prawa i obowiązki pracownicze: prawo do urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego, zwolnień lekarskich, nadgodzin itp. Pracownica zatrudniona na umowę o pracę na zastępstwo nie podlega ochronie w przypadku zajścia w ciążę. Po upływie okresu, na jaki była zatrudniona lub gdy do pracy wróci zastępowany pracownik, pracodawca nie musi przedłużać jej umowy o pracę do dnia porodu. W trakcie trwania umowy przysługuje jej prawo  do zwolnienia się z pracy na zlecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, które nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Pracownicę na zastępstwo w okresie ciąży obowiązuje także zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, delegowania poza stałe miejsce pracy bez jej zgody.

Umowa na zastępstwo - wypowiedzenie

Przy umowach na zastępstwo nie działa ograniczenie, dotyczące umów o pracę na czas określony, czyli trzecia umowa nie musi być umową na czas nieokreślony. Takie umowy można zawierać po sobie wielokrotnie, o ile jest to uzasadnione potrzebami pracodawcy.
Okres wypowiedzenia tego rodzaju umowy wynosi 3 dni robocze, a oświadczenie o wypowiedzeniu umowy nie musi zawierać uzasadnienia i wskazania przyczyny wypowiedzenia. Możliwe jest jej rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a także bez zachowania okresu wypowiedzenia – dyscyplinarnie. W przypadku powrotu zastępowanego pracownika rozwiązuje się ona z mocy prawa i nie jest do tego wymagane odrębne oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu bądź rozwiązaniu.

Umowa na zastępsto - uwagi

Warto podkreślić, iż umowa na czas zastępstwa wykazuje ścisły związek ze stosunkiem pracy zastępowanego pracownika. Co może skutkować tym, iż jeśli zastępowany pracownik rozwiąże stosunek pracy, to pociąga to za sobą wygaśnięcie umowy na zastępstwo, o ile strony tej umowy nie zechcą kontynuować współpracy i przekształcić umowy na czas zastępstwa w umowę na czas nieokreślony.


 
2013-10-22 ,