Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Tłumacz przysięgły

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_239c01a14f9538113.jpg
Tłumacz przysięgły

Tytuł tłumacza przysięgłego uprawnia do: sporządzania i poświadczania tłumaczeń, a także sprawdzania i poświadczania tłumaczeń sporządzonych przez inne osoby; sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, a także sprawdzania i poświadczania odpisów pism sporządzonych przez inne osoby, dokonywania tłumaczenia ustnego. Tytuł tłumacza przysięgłego nadaje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zgodnie z postanowieniami ustawy tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która:

  1. ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
  2. zna język polski;
  3. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
  5. ukończyła magisterskie studia wyższe na kierunku filologia lub ukończyła magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka;
  6. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Aby uzyskać tytuł tłumacza przysięgłego należy zdać dwuczęściowy egzamin przygotowany i przeprowadzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pierwsza część egzaminu sprawdza poprawność tłumaczenia pisemnego (zarówno z języka polskiego na obcy, jak i z języka obcego na polski), trwa 4 godziny i polega na tłumaczeniu 4 tekstów. Druga część egzaminu weryfikuje natomiast poprawność tłumaczenia ustnego (podobnie zarówno z języka polskiego na obcy oraz z języka obcego na polski).

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata podczas
każdej z części egzaminu wynosi 200 punktów.
Ocenę pozytywną otrzymuje kandydat, który uzyskał podczas każdej z części
egzaminu co najmniej 150 punktów.

Egzamin na tłumacza przysięgłego uważa się za zdany w przypadku uzyskania ocen z obu części egzaminu. W przypadku niedostatecznego wyniku egzaminu kandydat może ponownie przystąpić do jego zdawania nie wcześniej niż po upływie roku od daty poprzedniego egzaminu.

Minister Sprawiedliwości może zawiesić tłumacza przysięgłego na okres 5 lat, w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego z powodu niewykonywania tej czynności przez okres dłuższy niż 3 lata.

Tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego. Za nienależycie bądź nierzetelnie wykonywanie swoich obowiązków podlega odpowiedzialności zawodowej, z tytułu której mogą być wobec niego orzeczone następujące kary: upomnienie, nagana, czasowe zawieszenie prawa do wykonywania zawodu, pozbawienie prawa do wykonywania zawodu (z możliwością ubiegania się ponownie o przyznanie tytułu, jednak nie wcześniej niż 2 lata od jego pozbawienia).

Tłumacz przysięgły jest obowiązany do:

  1. wykonywania powierzonych mu zadań ze szczególną starannością i bezstronnością, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa;
  2. zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności, z którymi zapoznał się w związku z tłumaczeniem;
  3. doskonalenia kwalifikacji zawodowych

Źródła:

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego

2011-11-07 ,