Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Telepraca [home office]

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_239c01a14f615822.jpg
Telepraca [home office]

Telepraca [home office]

Telepraca [home office, home based] jest formą organizacji pracy, w której pracownik wykonuje część lub wszystkie powierzone obowiązki poza tradycyjnym miejscem zatrudnienia, najczęściej w domu. Kontakt z przełożonymi, współpracownikami i kontrahentami odbywa się dzięki wykorzystaniu rozwiązań informatycznych oraz telekomunikacyjnych. W telepracy, organizacja czasu i miejsca pracy może być w pełni, lub tylko częściowo oparta o takie rozwiązanie.

Do obowiązków pracodawcy zatrudniających w formie telepracy należy [chyba, że pracodawca i pracownik ustalą inaczej w odrębnej umowie:

 • dostarczenie pracownikom sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy;
 • ubezpieczenie tego sprzętu;
 • pokrycie kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu;
 • zapewnienie telepracownikowi pomocy technicznej i niezbędych szkoleń w zakresie obsługi sprzętu.

Kodeks pracy zakazuje pracodawcy mniej korzystne traktowanie telepracowników w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w stosunku do innych pracowników. Pracownik nie może być również w żaden sposób dyskryminowany z powodu podjęcia telepracy bądź odmowy jej podjęcia. Pracodawca powinien umożliwić ponadto telepracownikom na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników, przebywanie na terenie zakładu pracy, komunikację z innymi pracownikami a także korzystanie z urządzeń i pomieszczeń pracodawcy.

Argumenty wskazywane na korzyść telepracy z perspektywy pracownika:

 • optymalne rozwiązanie dla osób, którym może pomóc godzenie życia zawodowego z prywatnym (np. rodzice z małymi dziećmi);
 • umożliwienie pracy osobom z niepełnosprawnością ruchową;
 • oszczędność czasu przeznaczonego na dojazd do miejsca pracy;
 • zadaniowy system pracy (praca w optymalnych dla pracownika godzinach);
 • brak uzależnienia wyboru miejsca zamieszkania od siedziby pracodawcy.

Argumenty wskazywane na korzyść telepracy z perspektywy pracodawcy:

 • większy wybór potencjalnych pracowników;
 • możliwość zatrzymania pracowników, których sytuacja osobista zmuszałaby do rezygnacji z pracy;
 • budowanie dobrego wizerunku pracodawcy;
 • oszczędność spowodowana brakiem konieczności organizacji miejsca pracy w siedzibie organizacji.

Wskazuje się jednakże również ograniczenia związane z organizacją pracy w formie telepracy. Od pracownika wymaga ona samodyscypliny i wysoko rozwiniętych umiejętności organizacji pracy i zarządzania czasem. Telepraca stanowi również często barierę w budowaniu stałych, pozytywnych relacji ze współpracownikami i przełożonymi z powodu ograniczonych form kontaktu. 

Z drugiej strony, wdrożenie telepracy do systemu zarządzania personelem uzależnione jest od zaangażowania pracodawcy i wprowadzeniem przez niego zmian organizacyjnych.

Przepisy sankcjonujące i regulujące telepracę w Polsce oparte są w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 181, poz.1288)

Źródło:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

2011-10-30 ,