Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Świadectwo Pracy

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_239c01a14f6810653.jpg
Świadectwo Pracy

Świadectwo pracy jest formalnym dokumentem, który wystawia pracodawca pracownikowi w związku z rozwiązaniem, bądź wygaśnięciem stosunku pracy. Potwierdza on zatrudnienie pracownika oraz przedstawia informacje dotyczące jego przebiegu.

Kwestie wystawiania świadectwa pracy reguluje Artykuł 97 Kodeksu Pracy. Pracodawca jest w nim zobowiązany do wydania pracownikowi świadectwa pracy niezwłocznie po rozwiązaniu umowy, bądź wygaśnięciu stosunku pracy. Wydanie tego dokumentu nie można uzależniać od żadnych uprzednich rozliczeń z pracownikiem.

Zgodnie z kodeksem pracy, w świadectwie pracy powinny być zawarte następujące informacje:

 1. okres i rodzaj wykonywanej pracy;
 2. zajmowane stanowiska;
 3. tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy;
 4. dane umożliwiające ustalenie uprawnień pracowniczych i uprawnień do ubezpieczenia społecznego;
 5. urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 6. wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy;
 7. należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych;
 8. okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;
 9. wykorzystanego urlopu wychowawczego;
 10. liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 11. wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy;
 12. okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy;
 13. okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty;
 14. okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych;
 15. okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
 16. okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty;
 17. ponadto, na żądanie pracownika należy w nim umieścić informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Pracownik w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy ma prawo do jego sprostowania. W przypadku nieuwzględnienia jego uwag, ma prawo wystąpić do sądu pracy o jego sprostowanie w ciągu 7 dni od uzyskania zawiadomienia z odmową sprostowania od pracodawcy.

Źródła:

Kodeks Pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

2011-10-30 ,