Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Dyplomowany księgowy

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_239c01a14f823373.jpg
Dyplomowany księgowy

Tytuł dyplomowanego księgowego to najwyższy certyfikat zawodowy przyznawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i stanowi ostatni, 4. etap, prowadzonej przez nią ścieżki edukacyjnej. 

Tytuł dyplomowanego księgowego może uzyskać osoba, która:

 • włada językiem polskim w mowie i piśmie;
 • ukończyła studia wyższe i ma przynajmniej 3 letnią praktykę w dziedzinie rachunkowości lub posiada wykształcenie uprawniające do rozpoczęcia studiów wyższych i posiada 6 letnie doświadczenie w dziedzinie rachunkowości;
 • korzysta z pełni praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • ma nieposzlakowaną opinię i nie była skazywana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe;
 • jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzaminy na dyplomowanego księgowego.

Warunkiem otrzymania tytułu dyplomowanego księgowego jest zaliczenie egzaminu. Egzamin na dyplomowanego księgowego przeprowadzany jest w formie pisemnej, zawiera pytania testowe oraz zadania sytuacyjne i składa się z 4 części:

 • część A – obejmująca zakres I i II stopnia certyfikacji tj. księgowy i specjalista ds. rachunkowości;
 • część B – obejmująca zakres III stopnia certyfikacji tj. główny księgowy;
 • część C – obejmująca zakres IV stopnia certyfikacji tj. dyplomowany księgowy;
 • część D – zawierająca zadania problemowe.
Na wniosek kandydata, Komisja może zaliczyć część A, gdy kandydat:
 • zdał egzamin II stopnia certyfikacji, lub
 • posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg  rachunkowych, wydany przez Ministerstwo Finansów, lub
 • posiada tytuł magistra ze specjalnością rachunkowość, uzyskany na uczelni akredytowanej przez Stowarzyszenie.
Część A i B uznaje się za zaliczoną, gdy kandydat zdał egzamin III stopnia certyfikacji, lub ukończył kurs IV stopnia ścieżki edukacyjnej.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wymaga od dyplomowanych księgowych zaliczenia co najmniej 120 godzin szkoleń w ciągu trzech lat. Co roku wymagane jest zaliczenie co najmniej 20 godzin szkoleń spełniających warunki doskonalenia zawodowego, obowiązek ustawicznego kształcenia się rozpoczyna się w pierwszym roku kalendarzowym po otrzymaniu tytułu.

Tytuł zawodowy dyplomowany księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce podlega ochronie prawnej.

Więcej informacji o tytule dyplomowanego księgowego można znaleźć na stronie Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych.

Źródła:

http://www.instytut.skwp.pl/

Uchwała nr 757/202/ 2010 Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 23 listopada 2010 r.

Uchwała nr 757/202/ 2010 Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 23 listopada 2010 r.

2011-10-21 ,