Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Doradca Podatkowy

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_239c01a14f786925.jpg
Doradca Podatkowy

Doradca podatkowy to wolny zawód zaufania, do którego dostęp reguluje ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Organem certyfikującym ten tytuł jest Krajowa Izba Doradców Podatkowych, a jego uzyskanie uprawnia do udzielania porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; prowadzenia ksiąg podatkowych i ewidencji; sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych; reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i aktów administracyjnych

Wymienione wyżej czynności mogą również wykonywać adwokaci i radcowie prawni a także biegli rewidenci (za wyjątkiem reprezentowania w postępowaniach przed organami administracji publicznej).

Państwowy egzamin na doradcę podatkowego składa się z części pisemnej – teoretycznej, oraz ustnej – praktycznej.

Termin egzaminu pisemnego wyznacza Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej z Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Podawany jest do publicznej wiadomości w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów publikowanego w dzienniku Rzeczpospolita a także na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Opłata egzaminacyjna wnosi 600 zł. 

Zakres tematyczny egzaminów państwowych na doradcę podatkowego określa ustawa. W jego skład wchodzą: źródła prawa i wykładnia prawa; analiza podatkowa; podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego; materialne prawo podatkowe; postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji; międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne; prawo dewizowe;  prawo karne skarbowe; organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa; rachunkowość; ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych; przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa.

Kandydaci na doradców podatkowych po pozytywnym zaliczeniu egzaminów odbywają 2 letnią praktykę zawodową. Program praktyk zakłada następującą sekwencję jej organizacji: w urzędzie skarbowym (2 mc), w izbie skarbowej (2 mc), w urzędzie kontroli skarbowej (2 miesięcy), u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego (2 mc). Praktyka zawodowa odbywa się w wymiarze 8 godzin tygodniowo.

Zwolnienie z odbywania praktyki zawodowej mogą uzyskać osoby posiadające odpowiednie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego wyniesione z wyszczególnionych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych instytucji i organizacji.

Doradca podatkowy jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

Więcej informacji o tytule doradcy podatkowego można znaleźć na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Źródła: 

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

http://www.krdp.pl/

2011-10-21 ,