Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Doradca Inwestycyjny

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_239c01a14f3306647.jpg
Doradca Inwestycyjny

Doradca inwestycyjny, to certyfikowany przez Komisję Nadzoru Finansowego tytuł zawodowy, który uprawnia do zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych oraz doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie instrumentów finansowych, struktury kapitałowej, strategii, doradztwa oraz świadczenia usług w zakresie łączenia przedsiębiorstw, podziału i przejęć.

Tytuł zawodowy doradcy inwestycyjnego podlega ochronie prawnej i mogą się nim tytułować jedynie osoby wpisane na listę doradców inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego.

W celu uzyskania wpisu do listy doradców inwestycyjnych należy pozytywnie zaliczyć egzamin na doradcę inwestycyjnego. Jest on sprawdzianem teoretycznego przygotowania kandydatów, z następujących dziedzin: prawo cywilne, prawo gospodarcze,  prawo podatkowe i dewizowe, prawo papierów wartościowych, instrumenty finansowe oraz obrót takimi instrumentami, działalność maklerska oraz działalność powiernicza, system depozytowo-rozliczeniowy w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, rynek finansowy, tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych, komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw , zasady rachunkowości, rynek towarów giełdowych, matematyka finansowa,  analiza finansowa,  strategie inwestycyjne, etyka zawodowa,  ekonomia, statystyka, finanse publiczne,  finanse przedsiębiorstw, zarządzanie portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa liczba maklerskich instrumentów finansowych.

Egzamin podzielony jest na 3 etapy.

  1. Etap pierwszy ma charakter testu zamkniętego jednokrotnego wyboru. Odbywa się co najmniej raz w roku (w lutym, bądź marcu), natomiast jeżeli w danym roku do przystąpiło do niego co najmniej 40 kandydatów to organizowany jest dodatkowo termin we wrześniu lub październiku. W praktyce, pierwszy etap egzaminu odbywa się co roku dwukrotnie. Na test egzaminacyjny składa się 110 pytań zamkniętych z 4 odpowiedziami do wyboru. Za każdą poprawną odpowiedź przyznaje się 2 punkty, za błędną odejmuje punkt, za brak odpowiedzi – zero punktów. Aby zaliczyć test egzaminacyjny należy zdobyć 135 punktów. Pierwszy etap trwa 5 godzin.
  2. Drugi etap egzaminu przeprowadzany jest nie później niż 8 tygodni od daty pierwszego. Składa się on z pytań problemowych i obejmuje następujące zagadnienia: finanse przedsiębiorstw, rachunkowość finansową i analizę sprawozdań finansowych, analizę i wycenę instrumentów dłużnych, udziałowych, pochodnych i alternatywnych oraz zarządzanie portfelem. Warunkiem zdania drugiego etapu jest zaliczenie wszystkich zadań. Drugi etap trwa 5 godzin.
  3. Trzeci etap egzaminu odbywa się nie później niż 3 miesiące po przeprowadzeniu drugiego etapu i również ma charakter testu pisemnego. Składa się z dwóch zagadnień dotyczących tematyki   etyki zawodowej i zapobiegania przestępstwom na rynku kapitałowym oraz rekomendacji inwestycyjnych dla określonych grup inwestorów dotyczących instrumentów notowanych na rynku kapitałowym. Warunkiem zdania trzeciego tematu jest zaliczenie obydwu zadań. Trzeci etap trwa 2 godziny.

Za każdy z trzech etapów egzaminu na doradcę inwestycyjnego pobiera się opłaty w wysokości 500 zł.

Na listę doradców może być wpisana osoba fizyczna, która, posiada pełną zdolność do czynności prawnych; korzysta z pełni praw publicznych; nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi; złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Międzynarodowym odpowiednikiem tytułu doradcy inwestycyjnego jest certyfikat CFA.

Więcej informacji o tytule doradcy inwestycyjnego można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Źródła:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności

http://www.knf.gov.pl

2011-10-21 ,