Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

CV

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_239c01a14f1018502.jpg
CV

Curriculum Vitae, w skrócie CV (z łaciny – bieg życia) to ustrukturyzowany, podzielony na schematyczne sekcje życiorys zawodowy. Stanowi podstawowy dokument aplikacyjny i jest wymagany przy zdecydowanej większości procesów rekrutacyjnych. Jego celem jest czytelna prezentacja doświadczenia zawodowego, wykształcenia, umiejętności, kompetencji i uprawnień kandydata.

Standardowe CV zawiera kolejno następujące sekcje:

  • dane teleadresowe [imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres skrzynki mailowej];
  • wykształcenie kandydata podane w kolejności achronologicznej [informacja o wykształceniu powinna zawierać przynajmniej: datę rozpoczęcia i zakończenia etapu edukacyjnego z dokładnością do miesiąca, nazwę instytucji oświatowej, uzyskany tytuł, kierunek kształcenia, specjalizację kształcenia];
  • doświadczenie zawodowe podane w kolejności achronologicznej [informacja o doświadczeniu zawodowym powinna przynajmniej zawierać: datę rozpoczęcia i zakończenia danego doświadczenia zawodowego, pełną nazwę pracodawcy, zajmowane stanowisko, listę obowiązków]
  • informację o znajomości języków obcych;
  • kwalifikacje, certyfikaty zawodowe, odbyte kursy i szkolenia;
  • zainteresowania i hobby.

Zdarza się, że kandydaci wprowadzają do CV także inne sekcje np. cel zawodowy, umiejętności miękkie.

Układ CV bywa modyfikowany w zależności od stanowiska pracy, na które się aplikuje oraz od etapu rozwoju zawodowego kandydata. 

Na gruncie polskiego rynku pracy przyjmuje się za dobrą praktykę zamieszczenie w CV profesjonalnego i aktualnego zdjęcia kandydata dostosowanego kompozycją do wymogów etykiety biznesowej. W krajach anglosaskich oraz w odpowiedzi na ogłoszenia rekrutacyjne przedsiębiorstw zagranicznych z anglosaską kulturą korporacyjną załączanie fotografii do CV nie jest akceptowane z uwagi na prowadzoną antydyskryminacyjną politykę zatrudnienia. 

W związku z regulacjami prawnymi zawartymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych, do CV, wysyłanego w odpowiedzi na ogłoszenie polskiego pracodawcy załącza się klauzulę o ochronie danych osobowych w następującym brzmieniu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Klauzulę zwyczajowo umieszcza się w stopce dokument i formatuje wielkość czcionki w przedziale 7-9 pkt w zależności od wykorzystanego liternictwa.

Ideą CV jest syntetyczne przedstawienie życiorysu zawodowego dlatego najczęściej polecaną objętością tego dokumentu jest jedna strona w formacie A4, a w przypadku kandydatów z dużym doświadczeniem zawodowym powinna zawierać się w dwóch stronach w formacie A4.

Plik tekstowy zawierający CV zapisuje się w formacie wyszczególnionym w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Jeżeli nie znajduje się w nim specyfikacja preferowanych formatów to praktyką jest odpowiadanie na nie standardowymi formatami plików tekstowych .doc lub PDF.  

2011-10-21 ,