Znajdź pracę SZYBCIEJ!

Zarejestruj się
w logo
i otrzymaj
darmowy e-book!

DARMOWY E-BOOK!

book

Zostań młodym profesjonalistą!

Zdobądź pracę swoich marzeń!

ZAREJESTRUJ SIĘ

sonda

Biegły rewident

http://youngpro.pl/uploads/artykuly/artykul_239c01a14f2315859.jpg
Biegły rewident

Tytuł biegłego rewidenta jest certyfikatem zawodowym przyznawanym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Zgodnie z ustawą z 2009 roku o biegłych rewidentach daje uprawnienia do wykonywania rewizji finansowej.

Zgodnie z ustawą [Dz.U. z 2009 nr 77 poz. 649], do rejestru biegłych rewidentów może być wpisany ten kto:

  1. korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. ma nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta;
  3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  4. ukończyła studia wyższe [min. magisterskie] w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i piśmie.
  5. odbył roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta, mającą na celu praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu;
  6. złożył przed Komisją Egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzaminy dla kandydatów na biegłego rewidenta;
  7. złożył przed Komisją z wynikiem pozytywnym końcowy ustny egzamin dyplomowy sprawdzający wiedzę zdobytą w trakcie aplikacji;
  8. złożył ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub innym upoważnionym członkiem.

Proces ubiegania się o tytuł biegłego rewidenta trwa zwykle nie krócej niż 4 lata. Składa się na to: roczna praktyka w zakresie rachunkowości, 10 egzaminów, 2 letnia aplikacja w firmie audytorskiej  oraz egzamin dyplomowy przed Komisją Egzaminacyjną dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Egzaminy są zgrupowane w 4 sesjach egzaminacyjnych. Każdy egzamin obejmuje 2-3 bloki tematyczne. Egzaminy są przeprowadzane anonimowo, a personalia kandydata są ujawniane dopiero po ocenie pracy.

Zaliczenie egzaminów I sesji jest warunkiem dopuszczenia do egzaminów w sesji II i III, natomiast egzaminy sesji II i III można zdawać łącznie. Dopuszczenie do sesji IV jest uzależnione od zaliczenia wszystkich egzaminów z poprzednich sesji egzaminacyjnych.

Jednym z warunków uzyskania tytułu biegłego rewidenta jest odbycie dwuletniej aplikacji, w toku której kandydat nabywa praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu. Do pierwszego roku aplikacji można przystąpić po odbyciu praktyki w zakresie rachunkowości i zaliczeniu II sesji egzaminacyjnej oraz co najmniej dwóch egzaminów z sesji III. Dopiero po zaliczeniu wszystkich egzaminów pisemnych można rozpocząć drugi rok aplikacji.

Aplikacja może odbywać się wyłącznie w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzących badania rocznych sprawozdań finansowych co najmniej 10 jednostek lub zatrudniają (ew. współpracują) z co najmniej 3 biegłymi rewidentami i zapewniają kandydatom  udział w badaniu sprawozdań finansowych przez nie mniej niż 5 miesięcy każdego roku aplikacji.

Na wniosek kandydata Komisja Egzaminacyjna może zwolnić go z obowiązku odbycia rocznej praktyki w zakresie rachunkowości, jeśli przez co najmniej 3 lata był zatrudniony był w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych lub pozostawał w stosunku pracy na samodzielnym stanowisku w komórkach finansowo księgowych. Praktyki nie muszą odbywać osoby posiadające uprawnienia inspektora kontroli skarbowej lub certyfikat księgowy.

Krótszą drogę do uzyskania tytułu biegłego rewidenta mają też posiadacze certyfikatu brytyjskiego ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Komisja egzaminacyjna może zwolnić kandydata posiadającego ten certyfikat z określonych egzaminów, w przypadku, kiedy są one spójne programowo z egzaminami KIBR.

Na mocy ustaleń międzynarodowych, osoby posiadające uprawnienia biegłego rewidenta w innych państwach UE mogą otrzymać ten tytuł także w Polsce, po zdaniu egzaminu z prawa gospodarczego.

Więcej informacji o tytule biegłego rewidenta można uzyskać na stronie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Źródła:

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym.

Strona Krajowej Izby Biegłych Rewidentów

2011-10-21 ,